fbpx

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 8600 zł na re­mont sal przed­szkol­nych i biu­ra w Ber­to­ua Mo­ko­lo w Ka­me­ru­nie. Przed­szko­le jest pro­wa­dzo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Do­mi­ni­ka od ro­ku 2001. Funk­cjo­nu­je na pe­ry­fe­riach mia­sta, w naj­bied­niej­szej czę­ści dziel­ni­cy. Uczęsz­cza do nie­go po­nad 100 dzie­ci z ubo­gich ro­dzin. Cze­sne w przed­szko­lu jest trzy­krot­nie mniej­sze niż w in­nych pla­ców­kach w mie­ście. Wy­no­si 37 eu­ro za dziec­ko na ca­ły rok. Jest to moż­li­we dzię­ki Dar­czyń­com, gdyż do­pła­ca­ją oni do wy­na­gro­dze­nia dla na­uczy­cie­li. Re­mont po­le­gał na wy­mia­nie pod­łóg, okien i wsta­wie­niu ochro­ny prze­ciw­ko wę­żom i ko­ma­rom, roz­no­szą­cym ma­la­rię.

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email