Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

REMONT PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 100 DZIECI

MIEJSCE: BERTOUA, KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2018

Prze­ka­za­li­śmy 8600 zł na remont sal przed­szkol­nych i biu­ra w Ber­to­ua Moko­lo w Kame­ru­nie. Przed­szko­le jest pro­wa­dzo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr św. Domi­ni­ka od roku 2001. Funk­cjo­nu­je na pery­fe­riach mia­sta, w naj­bied­niej­szej czę­ści dziel­ni­cy. Uczęsz­cza do nie­go ponad 100 dzie­ci z ubo­gich rodzin. Cze­sne w przed­szko­lu jest trzy­krot­nie mniej­sze niż w innych pla­ców­kach w mie­ście. Wyno­si 37 euro za dziec­ko na cały rok. Jest to moż­li­we dzię­ki Dar­czyń­com, gdyż dopła­ca­ją oni do wyna­gro­dze­nia dla nauczy­cie­li. Remont pole­gał na wymia­nie pod­łóg, okien i wsta­wie­niu ochro­ny prze­ciw­ko wężom i koma­rom, roz­no­szą­cym malarię.

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)

Remont przedszkola w Bertoua Mokolo (Kamerun)