Podręczniki dla szkoły w Essiengbot (Kamerun)

PODRĘCZNIKI DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 325 DZIECI

MIEJSCE: ESSIENGBOT, KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2019

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 zł na zakup pod­ręcz­ni­ków dla szko­ły pod­sta­wo­wej im. św. Aloj­ze­go Gon­za­gi w Essieng­bot (Kame­run). Tam­tej­sze Mini­ster­stwo Oświa­ty w 2018 roku zmie­ni­ło pro­gram naucza­nia zarów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych, jak i przed­szko­lach. Zmie­ni­ły się tak­że pod­ręcz­ni­ki. Dodat­ko­wo sta­re pod­ręcz­ni­ki były już znisz­czo­ne. Głów­nie zaku­pio­no pod­ręcz­ni­ki do nauki języ­ka fran­cu­skie­go i mate­ma­ty­ki. Są uży­wa­ne przecz uczniów w cza­sie zajęć i pozo­sta­ją na tere­nie szkoły.

Szko­ła ist­nie­je już ponad 60 lat. Wybu­do­wa­na przez pierw­szych misjo­na­rzy na począt­ku lat 50. XX wie­ku była jed­ną z pierw­szych w regio­nie. Rodzi­ce pra­cu­ją­cy w sto­lar­ni, posia­da­ją­cy plan­ta­cje kawy, bana­nów i orze­chów ziem­nych, byli wte­dy w sta­nie pomóc szko­le (uczy­ło się wów­czas ponad 300 dzie­ci). Jed­nak z upły­wem cza­su, po odej­ściu misjo­na­rzy, sto­lar­nia upa­dła, nastą­pił spa­dek cen kawy. Region dotknę­ła bie­da. Sytu­acja ta spo­wo­do­wa­ła opu­sto­sze­nie szko­ły. Rodzi­ce nie mie­li pie­nię­dzy, by posłać dzie­ci do szko­ły. Przy­by­wa­jąc na misję w Essieng­bot 20 lat temu, sio­stry Opatrz­no­ści Bożej zasta­ły w szko­le i przed­szko­lu jedy­nie małą gru­pę dzie­ci. Dzię­ki pomo­cy wie­lu ludzi dobrej woli z róż­nych krań­ców świa­ta, a przede wszyst­kim z Pol­ski, uda­ło się pozy­skać dla szko­ły spo­rą licz­bę dzie­ci. Dzi­siaj w szko­le pod­sta­wo­wej uczy się 325 dzie­ci w 6 kla­sach pod opie­ką sze­ściu nauczy­cie­li i dyrek­to­ra szko­ły. W przed­szko­lu nato­miast jest 137 malu­chów w wie­ku 3–5 lat, podzie­lo­nych na trzy gru­py (mała, śred­nia i star­sza­ki) pod opie­ką trzech nauczycielek.

Szko­ła kato­lic­ka św. Aloj­ze­go Gon­za­gi przyj­mu­je naj­więk­szą licz­bę dzie­ci w regio­nie w pro­mie­niu 40 km. Ist­nie­ją szko­ły pań­stwo­we, lecz ze wzglę­du na brak nauczy­cie­li rodzi­ce przy­sy­ła­ją swe pocie­chy do tej szko­ły, nawet jeże­li trze­ba zapła­cić cze­sne. Dla naj­uboż­szych jest orga­ni­zo­wa­na pomoc w posta­ci adop­cji ser­ca. Dzię­ki niej wie­le dzie­ci z odle­głych wio­sek ma moż­li­wość uczęsz­cza­nia do szko­ły, pozo­sta­jąc w cią­gu roku w wio­sce pod opie­ką krew­nych lub zna­jo­mych. Jest to wiel­ka pomoc dla naj­bied­niej­szych. W przed­szko­lu zaś funk­cjo­nu­je dożywianie.

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)