fbpx

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 14 700 zł na ogro­dze­nie przed­szko­la w Es­sieng­bot. Roz­bu­do­wa przed­szko­la w ro­ku 2014 spra­wi­ła, że do pla­ców­ki uczęsz­cza już 130 dzie­ci. Ma­ły ogró­dek z pla­cem za­baw jest za ma­ły. Te­ren, za­cie­nio­ny pal­ma­mi jest do wy­ko­rzy­sta­nia, by po­więk­szyć plac za­baw oraz miej­sce do od­po­czyn­ku w cza­sie prze­rwy. Do­tych­cza­so­we ogro­dze­nie to na­tu­ral­ny ży­wo­płot, któ­ry już nie speł­nia swych wa­run­ków pro­tek­cyj­nych. Jest co­raz wię­cej dziur, któ­ry­mi każ­dy mo­że wejść i wyjść, po­mi­mo wie­lo­krot­ne­go za­kła­da­nia pro­wi­zo­rycz­nej siat­ki. Pa­ne­le ogro­dze­nio­we po­mo­gą za­bez­pie­czyć po­wsta­łe ubyt­ki w ży­wo­pło­cie.

Do przed­szko­la oraz szko­ły (dla któ­rej ufun­do­wa­li­śmy m.in. no­we sa­le lek­cyj­ne) uczęsz­cza­ją dzie­ci róż­nych wy­znań (ka­to­li­cy, pro­te­stan­ci, mu­zuł­ma­nie), z róż­nych ro­dzin (mo­no­ga­micz­ne, po­li­ga­micz­ne) oraz wie­lu grup et­nicz­nych (Ba­djo­ue, Ma­ka, Ba­ka, Bi­ke­le, Yebo­ko­lo, Ba­mi­le­ke), choć wszy­scy są Ka­me­ruń­czy­ka­mi.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Avoh An­do­ulo Re­ine Eme­ran­ce ma 6 lat. Jest pią­tym dziec­kiem Ba­zy­la i Jo­lan­ty. Ro­dzi­ce utrzy­mu­ją się je­dy­nie z pra­cy na ro­li, co nie wy­star­cza na po­kry­cie wszel­kich kosz­tów za­rów­no w szko­le, jak i w do­mu. Mi­mo ubó­stwa każ­de z dzie­ci uczęsz­cza do szko­ły, bo jak uwa­ża ich ta­ta: „po­win­ny mieć lep­sze ży­cie niż my obec­nie”.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Dja­do­ti Kam­ba Dji­la The­re­se Fau­sty­na ma 3 la­ta. Jest naj­młod­szym dziec­kiem z pię­cior­ga ro­dzeń­stwa. Przy­szła do przed­szko­la w wie­ku dwóch lat, na usil­ną proś­bę ma­my. Dja­do­ti każ­de­go dnia, gdy sio­stra i bra­cia wy­cho­dzi­li do szko­ły, pła­ka­ła, że też chce pójść.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Man­ko­no Agnes Na­ve­lie w tym ro­ku koń­czy 8 lat. Jest cho­ra na AIDS od chwi­li uro­dze­nia. Jej ma­ma nie by­ła w sta­nie le­czyć się pod­czas cią­ży, a po­ród od­był się przy po­mo­cy wiej­skiej aku­szer­ki. Dziew­czyn­ka ma się i uczy się do­brze.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Ngo­no Ve­nen­cia Re­gi­ne w tym ro­ku koń­czy 9 lat. Jest pierw­sza z czwor­ga ro­dzeń­stwa. Ma­ma, wy­da­jąc ją na świat, mia­ła 15 lat i uczęsz­cza­ła do li­ceum. Obec­nie Ve­nen­cia Re­gi­ne, miesz­ka z bab­cią i dziad­kiem oraz czte­re­ma brać­mi ma­my.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

No­mo In­es Ni­na ma 6 lat. Ma­ma opu­ści­ła wio­skę, po­zo­sta­wia­jąc dziew­czyn­kę pod opie­ką bab­ci, któ­ra ży­je w po­li­ga­mii. Ro­dzi­na jest więc bar­dzo licz­na. Dziew­czyn­ka dłu­go cho­ro­wa­ła (ma­la­ria, któ­ra spo­wo­do­wa­ła sil­ną ane­mię), ale dzi­siaj jest już do­brze.

Print Friendly, PDF & Email