Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

OGRODZENIE PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 130 DZIECI

MIEJSCE: ESSIENGBOT, KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2020

Prze­ka­za­li­śmy 14 700 zł na ogro­dze­nie przed­szko­la w Essieng­bot. Roz­bu­do­wa przed­szko­la w roku 2014 spra­wi­ła, że do pla­ców­ki uczęsz­cza już 130 dzie­ci. Mały ogró­dek z pla­cem zabaw jest za mały. Teren, zacie­nio­ny pal­ma­mi jest do wyko­rzy­sta­nia, by powięk­szyć plac zabaw oraz miej­sce do odpo­czyn­ku w cza­sie prze­rwy. Dotych­cza­so­we ogro­dze­nie to natu­ral­ny żywo­płot, któ­ry już nie speł­nia swych warun­ków pro­tek­cyj­nych. Jest coraz wię­cej dziur, któ­ry­mi każ­dy może wejść i wyjść, pomi­mo wie­lo­krot­ne­go zakła­da­nia pro­wi­zo­rycz­nej siat­ki. Pane­le ogro­dze­nio­we pomo­gą zabez­pie­czyć powsta­łe ubyt­ki w żywopłocie.

Do przed­szko­la oraz szko­ły (dla któ­rej ufun­do­wa­li­śmy m.in. nowe sale lek­cyj­ne) uczęsz­cza­ją dzie­ci róż­nych wyznań (kato­li­cy, pro­te­stan­ci, muzuł­ma­nie), z róż­nych rodzin (mono­ga­micz­ne, poli­ga­micz­ne) oraz wie­lu grup etnicz­nych (Badjo­ue, Maka, Baka, Bike­le, Yebo­ko­lo, Bami­le­ke), choć wszy­scy są Kameruńczykami.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

 

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Avoh Ando­ulo Reine Eme­ran­ce ma 6 lat. Jest pią­tym dziec­kiem Bazy­la i Jolan­ty. Rodzi­ce utrzy­mu­ją się jedy­nie z pra­cy na roli, co nie wystar­cza na pokry­cie wszel­kich kosz­tów zarów­no w szko­le, jak i w domu. Mimo ubó­stwa każ­de z dzie­ci uczęsz­cza do szko­ły, bo jak uwa­ża ich tata: „powin­ny mieć lep­sze życie niż my obecnie”.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Dja­do­ti Kam­ba Dji­la The­re­se Fau­sty­na ma 3 lata. Jest naj­młod­szym dziec­kiem z pię­cior­ga rodzeń­stwa. Przy­szła do przed­szko­la w wie­ku dwóch lat, na usil­ną proś­bę mamy. Dja­do­ti każ­de­go dnia, gdy sio­stra i bra­cia wycho­dzi­li do szko­ły, pła­ka­ła, że też chce pójść.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Man­ko­no Agnes Nave­lie w tym roku koń­czy 8 lat. Jest cho­ra na AIDS od chwi­li uro­dze­nia. Jej mama nie była w sta­nie leczyć się pod­czas cią­ży, a poród odbył się przy pomo­cy wiej­skiej aku­szer­ki. Dziew­czyn­ka ma się i uczy się dobrze.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Ngo­no Venen­cia Regi­ne w tym roku koń­czy 9 lat. Jest pierw­sza z czwor­ga rodzeń­stwa. Mama, wyda­jąc ją na świat, mia­ła 15 lat i uczęsz­cza­ła do liceum. Obec­nie Venen­cia Regi­ne, miesz­ka z bab­cią i dziad­kiem oraz czte­re­ma brać­mi mamy.

Ogrodzenie przedszkola w Essiengbot (Kamerun)

Nomo Ines Nina ma 6 lat. Mama opu­ści­ła wio­skę, pozo­sta­wia­jąc dziew­czyn­kę pod opie­ką bab­ci, któ­ra żyje w poli­ga­mii. Rodzi­na jest więc bar­dzo licz­na. Dziew­czyn­ka dłu­go cho­ro­wa­ła (mala­ria, któ­ra spo­wo­do­wa­ła sil­ną ane­mię), ale dzi­siaj jest już dobrze.