Wyposażenie przychodni lekarskiej w Kinszasie (DR Konga)

WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 4 STATYWY

MIEJSCE: DR KONGA

NR PROJEKTU: 24/2022

Prze­ka­za­li­śmy 12 800 zł na wypo­sa­że­nie sfi­nan­so­wa­nej przez nas przy­chod­ni. Przed­mio­tem pro­jek­tu z 2021 r. było otwar­cie przy­chod­ni medycz­nej w DR Kon­ga, któ­ra ma posłu­żyć całej gmi­nie Kim­ban­se­ke (oko­ło 900 tys. miesz­kań­ców) w dostę­pie do ochro­ny lekar­skiej. Pro­jekt został ukoń­czo­ny: zaku­pio­no zie­mię, wybu­do­wa­no budy­nek przy­chod­ni (100 m/kw.) oraz wypo­sa­żo­no przy­chod­nię w pod­sta­wo­wy sprzęt medycz­ny. W budyn­ku zacho­wa­no stan­dard wła­ści­wy dla kli­ni­ki: okna i drzwi w pomiesz­cze­niach, kafel­ki na pod­ło­gach, otyn­ko­wa­nie i zabez­pie­cze­nie przez desz­czem oraz wła­sna kanalizacja.

Wyposażenie przychodni lekarskiej w Kinszasie (DR Konga)

Fun­da­cja Jere­mie Mafu­ta, inwe­stor przy­chod­ni, zwró­ci­ła się do nas z proś­bą o sfi­nan­so­wa­nie dodat­ko­we­go wypo­sa­że­nia dla przy­chod­ni, któ­re obejmuje:

  1. Zestaw chirurgiczny/narzędzia, skrzyn­ka — 800 USD
  2. Łóż­ko poro­do­we – 700 USD
  3. Apa­ra­tu­ra labo­ra­to­ryj­na – 500 USD
  4. Sza­fa meta­lo­wa – 400 USD
  5. Sta­ty­wy do lecze­nia mala­rii – 400 USD
  6. Odzież lekar­ska i obu­wie lekar­skie – 200 USD

Łącz­ny koszt: 3000 USD.