fbpx

Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 127 000 eu­ro na wy­po­sa­że­nie no­wo po­wsta­łe­go skrzy­dła szpi­ta­la Ave Ma­ria w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze. W 2018 r. sfi­nan­so­wa­li­śmy bu­do­wę te­go bu­dyn­ku, któ­ry bę­dzie miał 3 pię­tra i po­mie­ści sto łó­żek. No­wy bu­dy­nek zo­sta­nie prze­zna­czo­ny do użyt­ku na po­cząt­ku mar­ca 2020 r. Sfi­nan­so­wa­ne wy­po­sa­że­nie to: łóż­ka, sto­li­ki przy­łóż­ko­we, sto­ja­ki na kro­plów­ki, krze­sła, sto­ły, ko­ce, po­dusz­ki, ma­te­ra­ce, po­krow­ce i in­ne.

Pa­cjen­ci tu czu­ją się bez­piecz­ni, bo nie pa­trzy­my na pie­nią­dze, tyl­ko ra­tu­je­my lu­dzi – tłu­ma­czy sio­stra Mał­go­rza­ta Lan­ger ze szpi­ta­la w Ant­si­ra­be, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki mi­sjo­nar­ki Ma­ryi. – Lu­dzie nie chcą jeź­dzić do szpi­ta­la w sto­li­cy. Bo­ją się. Tam szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne, cho­rzy czę­sto umie­ra­ją. Do sto­li­cy jest po­nad 200 km, a dro­ga to sa­me dziu­ry. To dłu­ga i mę­czą­ca po­dróż, na któ­rą ubo­gich po pro­stu nie stać. Tu nie ma am­bu­lan­sów – na­wet my go nie ma­my, tyl­ko je­den sa­mo­chód do wszyst­kie­go: i do go­spo­dar­stwa, i dla cho­rych. Nie ma w oko­li­cy in­ne­go szpi­ta­la do­brze wy­po­sa­żo­ne­go, ze sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Zresz­tą jak się idzie do pań­stwo­we­go szpi­ta­la, to naj­pierw trze­ba wy­ku­pić re­cep­tę. Do­pie­ro wte­dy się zaj­mu­ją cho­rym. A jak nie ma pie­nię­dzy, to umie­ra na ko­ry­ta­rzu, bo nikt nie za­ry­zy­ku­je, że­by mu po­ży­czyć na le­cze­nie.

Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć mi­lio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za ma­ło. Nie by­ło wa­run­ków i miej­sca, by przy­jąć wszyst­kich cho­rych. Wie­lu le­ża­ło na ko­ry­ta­rzach, a mniej pil­nych pa­cjen­tów od­sy­ła­ło się do do­mu. Sa­le by­ły prze­peł­nio­ne. By­wa­ło, że opie­kun śpi na ma­te­ra­cu pod łóż­kiem. A szpi­tal Ave Ma­ria to je­dy­na te­go ty­pu pla­ców­ka w re­gio­nie i dla wie­lu je­dy­na na­dzie­ja na po­moc. Stąd tak pil­na by­ła bu­do­wa ko­lej­ne­go bu­dyn­ku szpi­ta­la. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie za­ro­bić, idzie na utrzy­ma­nie.

Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Pa­cjen­ci ocze­ku­ją na przy­ję­cie do szpi­ta­la.

Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

S. Mał­go­rza­ta Lan­ger, dy­rek­tor­ka szpi­ta­la.

Wyposażenie szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Bu­do­wa szpi­ta­la – stan na la­to 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email