Studnia dla wsi Zoungou (Burkina Faso)

STUDNIA GŁĘBINOWA

LICZBA PROJEKTU: 100 METRÓW GŁĘBOKOŚCI

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 26/2022

Prze­ka­za­li­śmy 51 200 zł na budo­wę stud­ni w Zoun­gou, wsi w cen­tral­nej czę­ści kra­ju. Miesz­ka w niej ponad 1500 osób, z któ­rych więk­szość jest rol­ni­ka­mi. Poło­wa popu­la­cji żyje za kwo­tę poni­żej 1 dola­ra dzien­nie. Pro­ble­mem, poza skraj­nym ubó­stwem, jest tak­że brak dostę­pu do wody pit­nej. Na całą więc są jedy­nie dwa uję­cia. Kobie­ty i dzie­ci spę­dza­ją w kolej­kach po wodę całe godzi­ny dzien­nie. Nie­kie­dy wsta­ją o 4 rano, by zdo­być wodę. W porze suchej pro­blem się nasi­la. Bywa, ze kobie­ty spę­dza­ją cały dzień na kopa­niu dziur w zie­mi, w któ­rych mogła­by być woda. Pora desz­czo­wa to zale­d­wie 3–4 mie­sią­ce w roku.

Za prze­ka­za­ną kwo­tę zosta­nie wyko­na­ne: ana­li­za geo­lo­gicz­na, wier­ce­nie stud­ni (100 metrów), budo­wa stud­ni, zamo­co­wa­nie tan­ku na wodę, panel sola­ro­wy, przy­łącz prądu.

Studnia dla wsi Zoungou (Burkina Faso)
Studnia dla wsi Zoungou (Burkina Faso)
Studnia dla wsi Zoungou (Burkina Faso)
Studnia dla wsi Zoungou (Burkina Faso)

Zdję­cie ilu­stra­cyj­ne: Uję­cie wody w Ram­bo-Wati­no­oma w Bur­ki­na Faso, fot. Le Sole­il dans la Main/Wikimedia Commons.