Dwa urządzenia do znieczulenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 2 URZĄDZENIA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 27/2019

Prze­ka­za­li­śmy 18 500 euro na zakup dwóch urzą­dzeń do znie­czu­le­nia ogól­ne­go dla szpi­ta­la Ave Maria w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie zaro­bić, idzie na utrzymanie.

Szpi­tal posia­da trzy blo­ki ope­ra­cyj­ne, więk­szość ope­ra­cji odby­wa się tu pod nar­ko­zą, a jest tyl­ko jed­no urzą­dze­nie do znie­czu­le­nia ogól­ne­go, któ­re ma już 34 lata. Aktu­al­nie jest ono w naprawie.

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)