fbpx

Dwa urządzenia do znieczulenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 18 500 eu­ro na za­kup dwóch urzą­dzeń do znie­czu­le­nia ogól­ne­go dla szpi­ta­la Ave Ma­ria w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze. Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie za­ro­bić, idzie na utrzy­ma­nie.

Szpi­tal po­sia­da trzy blo­ki ope­ra­cyj­ne, więk­szość ope­ra­cji od­by­wa się tu pod nar­ko­zą, a jest tyl­ko jed­no urzą­dze­nie do znie­czu­le­nia ogól­ne­go, któ­re ma już 34 la­ta. Ak­tu­al­nie jest ono w na­pra­wie.

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Dwa urządzenia do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email