II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

II FAZA BUDOWY SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 375 tys. euro

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 27/2022

Prze­ka­za­li­śmy kolej­ne 50 tys. euro na kon­ty­nu­ację budo­wy dru­giej fazy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Pierw­sza faza budo­wy dobieg już koń­ca i roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję dru­giej fazy budo­wy obej­mu­ją­cej: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla cho­rych. Wypła­co­ne środ­ki są dru­gą tran­szą na ten cel.

Stan budo­wy czer­wiec 2023 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy marzec 2023 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy lato 2022 r.:

II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)
II faza budowy szpitala (druga transza) w Mampikony (Madagaskar)