Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

UPRAWA I HODOWLA

LICZBA PROJEKTU: 200 KUR

MIEJSCE: NAIROBI, KENIA

NR PROJEKTU: 28/2019

Prze­ka­za­li­śmy 4000 dola­rów na powsta­nie ogro­du warzyw­ne­go i hodow­li kur w Nairo­bi w Kenii. Misja w Nairo­bi zosta­ła utwo­rzo­na w 1998 roku. Odby­wa­ją się tu róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia for­ma­cyj­ne i szko­le­nio­we dla mło­dzie­ży i innych grup. Spo­tka­nia te mają miej­sce w Cen­trum Świę­tej Rodzi­ny. Funk­cjo­nu­je tu kapli­ca, sala kon­fe­ren­cyj­na, kuch­nia i jadal­nia, zaple­cze noclegowe.

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Do misji nale­ży m.in. dział­ka o wiel­ko­ści oko­ło 1/3 akra. To zie­mia typu „black cot­ton”, czy­li nie nada­ją­ca się pod upra­wę. Aby zago­spo­da­ro­wać tę dział­kę, trze­ba nawieźć zie­mię, wyrów­nać i dopro­wa­dzić wodę do pod­le­wa­nia w cza­sie pory suchej. Ogól­nie to miej­sce jest dobre i kli­mat przy­ja­zny upra­wie warzyw. Jest szan­sa, że uzy­ska­ne warzy­wa pomo­gą w utrzy­ma­niu misji, tzn. domu for­ma­cyj­ne­go i stu­denc­kie­go a tak­że Cen­trum Świę­tej Rodzi­ny. W ramach for­ma­cji począt­ko­wej sio­stry postu­lant­ki i junio­rat­ki będą zaj­mo­wać się hodow­lą kur i upra­wą ogro­du. Cięż­sze pra­ce będą wyko­ny­wa­ne przez zatrud­nio­ne­go przez wspól­no­tę ogrodnika.

Kosz­to­rys:
1. Zie­mia — 12 wywro­tek i wyrów­na­nie tere­nu — $ 1500
2. Kury na mię­so i pasza — 200 kur — $ 500
3. Dopro­wa­dze­nie wody – zbior­nik na wodę, rury, kra­ny, węże ogro­do­we i pra­ce hydrau­licz­ne — $ 1000
4. Ogro­dze­nie siat­ka (kup­no siat­ki i robo­ci­zna) — $ 800
5. Sadzon­ki i nasio­na — $ 200

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Dział­ka pod ogród warzyw­ny i hodow­lę kur.