fbpx

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 4000 do­la­rów na po­wsta­nie ogro­du wa­rzyw­ne­go i ho­dow­li kur w Na­iro­bi w Ke­nii. Mi­sja w Na­iro­bi zo­sta­ła utwo­rzo­na w 1998 ro­ku. Od­by­wa­ją się tu róż­ne­go ro­dza­ju spo­tka­nia for­ma­cyj­ne i szko­le­nio­we dla mło­dzie­ży i in­nych grup. Spo­tka­nia te ma­ją miej­sce w Cen­trum Świę­tej Ro­dzi­ny. Funk­cjo­nu­je tu ka­pli­ca, sa­la kon­fe­ren­cyj­na, kuch­nia i ja­dal­nia, za­ple­cze noc­le­go­we.

Do mi­sji na­le­ży m.in. dział­ka o wiel­ko­ści oko­ło 1/3 akra. To zie­mia ty­pu «black cot­ton», czy­li nie na­da­ją­ca się pod upra­wę. Aby za­go­spo­da­ro­wać tę dział­kę, trze­ba na­wieźć zie­mię, wy­rów­nać i do­pro­wa­dzić wo­dę do pod­le­wa­nia w cza­sie po­ry su­chej. Ogól­nie to miej­sce jest do­bre i kli­mat przy­ja­zny upra­wie wa­rzyw. Jest szan­sa, że uzy­ska­ne wa­rzy­wa po­mo­gą w utrzy­ma­niu mi­sji, tzn. do­mu for­ma­cyj­ne­go i stu­denc­kie­go a tak­że Cen­trum Świę­tej Ro­dzi­ny. W ra­mach for­ma­cji po­cząt­ko­wej sio­stry po­stu­lant­ki i ju­nio­rat­ki bę­dą zaj­mo­wać się ho­dow­lą kur i upra­wą ogro­du. Cięż­sze pra­ce bę­dą wy­ko­ny­wa­ne przez za­trud­nio­ne­go przez wspól­no­tę ogrod­ni­ka.

Kosz­to­rys:
1. Zie­mia — 12 wy­wro­tek i wy­rów­na­nie te­re­nu — $ 1500
2. Ku­ry na mię­so i pa­sza — 200 kur — $ 500
3. Do­pro­wa­dze­nie wo­dy – zbior­nik na wo­dę, ru­ry, kra­ny, wę­że ogro­do­we i pra­ce hy­drau­licz­ne — $ 1000
4. Ogro­dze­nie siat­ka (kup­no siat­ki i ro­bo­ci­zna) — $ 800
5. Sa­dzon­ki i na­sio­na — $ 200

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Ogród warzywny i hodowla kur w Nairobi (Kenia)

Dział­ka pod ogród wa­rzyw­ny i ho­dow­lę kur.

Print Friendly, PDF & Email