Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagaskar)

WALKA Z EPIDEMIĄ

LICZBA PROJEKTU: 10 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 27/2020

Prze­ka­za­li­śmy 10 tys. euro na Mada­ga­skar na wal­kę z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa w Ant­si­ra­be. Dla miej­sco­we­go szpi­ta­la w Ant­si­ra­be zosta­ną zaku­pio­ne kom­bi­ne­zo­ny, far­tu­chy, maski, przy­łbi­ce, ręka­wicz­ki i środ­ki do dezynfekcji.

Sytu­acja w szpi­ta­lu na dzień otrzy­ma­nia wnio­sku (sier­pień 2020) była dra­ma­tycz­na. Brak sprzę­tu, pacjen­tów zgła­sza­ją­cych się do pla­ców­ki było zde­cy­do­wa­nie wię­cej niż zwy­kle (100 dzien­nie), cho­ro­wał per­so­nel (3 pra­cow­ni­ce ze 120 zatrud­nio­nych mają dodat­ni wynik). Bra­ko­wa­ło wszyst­kie­go — nawet rękawiczek.

Licz­ba zacho­ro­wań na wyspie wzra­sta z dnia na dzień, szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne i brak sprzę­tu, mate­ria­łów i zaplecza.

Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagskar)

Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagskar)