Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

MASKI OCHRONNE DLA DZIECI

LICZBA PROJEKTU: 8 000 MASEK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 28/2020

Prze­ka­za­li­śmy 1000 euro na zakup masek ochron­nych prze­ciw­ko roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa COVID-19 dla Madagaskaru.

Na dzień otrzy­ma­nia przez nas wnio­sku (sier­pień 2020) sytu­acja na Mada­ga­ska­rze była szcze­gól­nie trud­na. Izo­la­cja spo­łecz­na i zakaz prze­miesz­cza­nia się z ogra­ni­cze­nia­mi do jed­nej oso­by, któ­ra może iść coś kupić, bar­dzo utrud­nia­ją zarob­ko­wa­nie. Wie­lu rodzi­nom bra­ku­je jedzenia.

Mimo ogra­ni­czeń ran­kiem misjo­na­rze się wymy­ka­ją się, by prze­ka­zy­wać pomoc (m.in. sfi­nan­so­wa­ną przez nas żyw­ność dla bezdomnych).

Koszt jed­nej maski wyno­si 0,50 zł. Zosta­nie zaku­pio­ne 8 tysię­cy masek dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Mam­pi­ko­ny oraz dla Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w Antananarywie.

Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)