fbpx

Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 1000 eu­ro na za­kup ma­sek ochron­nych prze­ciw­ko roz­prze­strze­nia­niu się wi­ru­sa COVID-19 dla Ma­da­ga­ska­ru.

Na dzień otrzy­ma­nia przez nas wnio­sku (sier­pień 2020) sy­tu­acja na Ma­da­ga­ska­rze by­ła szcze­gól­nie trud­na. Izo­la­cja spo­łecz­na i za­kaz prze­miesz­cza­nia się z ogra­ni­cze­nia­mi do jed­nej oso­by, któ­ra mo­że iść coś ku­pić, bar­dzo utrud­nia­ją za­rob­ko­wa­nie. Wie­lu ro­dzi­nom bra­ku­je je­dze­nia.

Mi­mo ogra­ni­czeń ran­kiem mi­sjo­na­rze się wy­my­ka­ją się, by prze­ka­zy­wać po­moc (m.in. sfi­nan­so­wa­ną przez nas żyw­ność dla bez­dom­nych).

Koszt jed­nej ma­ski wy­no­si 0,50 zł. Zo­sta­nie za­ku­pio­ne 8 ty­się­cy ma­sek dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Mam­pi­ko­ny oraz dla Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w An­ta­na­na­ry­wie.

Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Zakup masek ochronnych dla dzieci w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email