Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)

WSPARCIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 120 ŁAWEK

MIEJSCE: RŚA

NR PROJEKTU: 29/2022

Prze­ka­za­li­śmy 6745 euro na napra­wy szko­ły w Boca­ran­ga w RŚA. W szko­le (liceum i gim­na­zjum) uczy się oko­ło 2500 uczniów. Na sku­tek trwa­ją­cej od lat rebe­lii szko­ła ule­gła znisz­cze­niu. Dwa z pię­ciu budyn­ków szko­ły zosta­ły splą­dro­wa­ne. Rebe­lian­ci wła­ma­li się do budyn­ków, wyła­ma­li zam­ki w drzwiach, skra­dli wypo­sa­że­nie lub porą­ba­li je na opał. W kil­ku kla­sach nie ma ławek lub pozo­sta­ły jedy­nie reszt­ki. Nie­zbęd­ne remon­ty obej­mu­ją: napra­wę okien, drzwi, tablic szkol­nych oraz zakup 120 ławek.

Zaku­pio­ne ław­ki dla szkoły:

Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)
Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)
Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)
Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)

Jed­na ze splą­dro­wa­nych klas szko­ły, stan na lato 2022 r.: 

Wparcie dla szkoły w Bocaranga (Republika Środkowoafrykańska)