Remont budynku Centrum Formacji Kobiet w Pandienu – Lehar (Senegal)

REMONT CENTRUM EDUKACJI

LICZBA PROJEKTU: 44 KOBIETY

MIEJSCE: SENEGAL

NR PROJEKTU: 27/2023

Prze­ka­za­li­śmy 157 123 zł na remont budyn­ku cen­trum for­ma­cji kobiet, któ­ry spe­cja­li­zu­je się w kra­wiec­twie w Pan­die­nu – Lehar. Cen­trum For­ma­cji dla Kobiet to miej­sce, w któ­rym kobie­ty w cięż­kiej sytu­acji życio­wej mogą nauczyć się wybra­ne­go zawo­du, aby popra­wić swo­ją sytu­ację finan­so­wą, znaj­du­jąc w przy­szło­ści pra­cę. Kobie­ty bar­dzo chęt­nie przy­łą­cza­ją się do cen­trum i bio­rą udział w roz­ma­itych kur­sach. Cen­trum okre­śla­ne jest jako for­ma­cja zawo­do­wa bied­niej­szej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, cho­dzi tu o mat­ki, któ­re muszą utrzy­mać rodzi­nę a nie mają pra­cy, są też oso­by wyklu­czo­ne z kla­nu, oso­by dotknię­te nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz mło­de dziew­czy­ny, któ­re nie ukoń­czył żad­nej szko­ły albo tyl­ko kla­sę koraniczną.

Przy współ­pra­cy z pro­fe­sjo­nal­nym Cen­trum For­ma­cji 4FPT, któ­re szko­li stu­den­tów, kobie­ty mają moż­li­wość zda­nia egza­mi­nu prak­tycz­ne­go, któ­ry zapew­ni im świa­dec­two ukoń­cze­nia pierw­sze­go stop­nia szko­ły zawo­do­wej. Jest to pomoc trwa­ła i inwe­stu­ją­ca w kon­kret­ne­go czło­wie­ka i jego sytu­ację życio­wą. Aby for­ma­cja mogła spraw­nie funk­cjo­no­wać, nie­zbęd­ny jest remont budyn­ku. Koniecz­ny dla bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich uczest­ni­ków  jest przede wszyst­kim remont elek­trycz­no­ści, grun­tow­na wymia­na wszyst­kich prze­wo­dów. Nie­zbęd­ny jest rów­nież remont dachu zje­dzo­ne­go przez kor­ni­ki, odno­wie­nie budyn­ku, któ­ry przy­słu­ży się jako garaż oraz dopro­wa­dze­nie do for­ma­cji wody. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom kobie­ty w cięż­kiej sytu­acji finan­so­wej będą mogły w odpo­wied­nich warun­kach kon­ty­nu­ować naukę okre­ślo­ne­go zawo­du, co uła­twi im zna­le­zie­nie w przy­szło­ści pra­cy. Akty­wi­za­cja kobiet to nie tyl­ko korzy­ści dla poszcze­gól­nych jed­no­stek ale i całe­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re zyska nowych pra­cow­ni­ków w wyuczo­nym fachu.

Na zdję­ciu Cen­trum For­ma­cji dla Kobiet: 

Remont budynku Centrum Formacji Kobiet w Pandienu – Lehar (Senegal)
Remont budynku Centrum Formacji Kobiet w Pandienu – Lehar (Senegal)