fbpx

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 16 300 eu­ro na bu­do­wę trzech stud­ni głę­bi­no­wych na Ma­da­ga­ska­rze. Stud­nie po­wsta­ły w miej­sco­wo­ściach: Mo­ron­da­va, Vo­hi­pe­no, Ant­si­ra­be. Stud­nie głę­bi­no­we ja­ko je­dy­ne są gwa­ran­tem do­stę­pu do czy­stej wo­dy, ja­ko że się­ga­ją do wo­dy znaj­du­ją­cej się po­ni­żej gra­ni­cą za­bru­dzeń.

Brud­na wo­da jest źró­dłem cho­le­ry, ame­bo­zy i wie­lu in­nych groź­nych cho­rób. Są re­jo­ny na Ma­da­ga­ska­rze, w któ­rych pra­wie 100 proc. po­pu­la­cji ma pa­so­ży­ty. Przez pa­so­ży­ty umie­ra­ją zwłasz­cza dzie­ci, ja­ko naj­mniej od­por­ne i naj­słab­sze. Bra­ku­je do­stę­pu do czy­stej wo­dy, le­ków, opie­ki me­dycz­nej, po­wszech­ne nie­do­ży­wie­nie zbie­ra strasz­ne żni­wo.

Na Ma­da­ga­ska­rze, ze wzglę­du na brak stud­ni, lud­ność ko­rzy­sta z na­tu­ral­nych zbior­ni­ków wod­nych – rzek, po­to­ków, stru­mie­ni, ale rów­nież przez dłu­gie mie­sią­ce czer­pie wo­dę ze zbior­ni­ków sto­ją­cych, czę­sto aż do ich cał­ko­wi­te­go wy­czer­pa­nia. Zbior­ni­ki te słu­żą jed­no­cze­śnie do ką­pie­li, pra­nia, my­cia na­czyń.

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Ant­si­ra­be

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia w Mo­ron­da­va

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Re­jon Vo­hi­pe­no, Ena­to

Print Friendly, PDF & Email