Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

STUDNIE GŁĘBINOWE

LICZBA PROJEKTU: 3 STUDNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 28/2018

Prze­ka­za­li­śmy 16 300 euro na budo­wę trzech stud­ni głę­bi­no­wych na Mada­ga­ska­rze. Stud­nie powsta­ły w miej­sco­wo­ściach: Moron­da­va, Vohi­pe­no, Ant­si­ra­be. Stud­nie głę­bi­no­we jako jedy­ne są gwa­ran­tem dostę­pu do czy­stej wody, jako że się­ga­ją do wody znaj­du­ją­cej się poni­żej gra­ni­cą zabrudzeń.

Brud­na woda jest źró­dłem cho­le­ry, ame­bo­zy i wie­lu innych groź­nych cho­rób. Są rejo­ny na Mada­ga­ska­rze, w któ­rych pra­wie 100 proc. popu­la­cji ma paso­ży­ty. Przez paso­ży­ty umie­ra­ją zwłasz­cza dzie­ci, jako naj­mniej odpor­ne i naj­słab­sze. Bra­ku­je dostę­pu do czy­stej wody, leków, opie­ki medycz­nej, powszech­ne nie­do­ży­wie­nie zbie­ra strasz­ne żniwo.

Na Mada­ga­ska­rze, ze wzglę­du na brak stud­ni, lud­ność korzy­sta z natu­ral­nych zbior­ni­ków wod­nych – rzek, poto­ków, stru­mie­ni, ale rów­nież przez dłu­gie mie­sią­ce czer­pie wodę ze zbior­ni­ków sto­ją­cych, czę­sto aż do ich cał­ko­wi­te­go wyczer­pa­nia. Zbior­ni­ki te słu­żą jed­no­cze­śnie do kąpie­li, pra­nia, mycia naczyń.

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Ant­si­ra­be

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia w Morondava

Studnie głębinowe w Morondava, Vohipeno i Antsirabe (Madagaskar)

Rejon Vohi­pe­no, Enato