Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

MISJA MEDYCZNA

LICZBA PROJEKTU: 470 KONSULTACJI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 29/2018

Misja medycz­na naszej Fun­da­cji w Ant­si­ra­be (20 paź­dzier­ni­ka – 3 listo­pa­da 2018 r.) kosz­to­wa­ła 49 858,17 zł.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Leka­rze:

 • lek. Michał Paweł Cicio – anestezjolog
 • Tere­sa Frie­di­ger – magi­ster reha­bi­li­ta­cji ruchowej
 • dr n. med. Jerzy Frie­di­ger – prok­to­log, chi­rurg, Dyrek­tor Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. Ste­fa­na Żerom­skie­go Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej w Krakowie
 • lek. med. Lidia Sto­py­ra – spe­cja­li­sta cho­rób zakaź­nych, spe­cja­li­sta pediatrii
 • dr n. med. Rafał Solec­ki – spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogólnej
 • dr n. med. Woj­ciech Sty­cu­ła – spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii
 • dr n. med. Maria Wie­czo­rek-Groh­man – spe­cja­li­sta chi­rur­gii dzie­cię­cej i uro­lo­gii dziecięcej

Zabie­gi wykonane:

 • ponad 60 zabie­gów chi­rur­gicz­nych (prze­pu­kli­ny, guzy, ata­ki wyrost­ka robacz­ko­we­go, tar­czy­ce, pod­ci­na­nie języcz­ka u nowo­rod­ków, ampu­ta­cje kończyn),
 • ponad 470 kon­sul­ta­cji pedia­trycz­nych z lecze­niem (gorącz­ka, bie­gun­ki, zapa­le­nia płuc, odwod­nie­nie, gry­pa, nie­do­ży­wie­nie, zaro­ba­cze­nie, upo­śle­dze­nie fizycz­ne i umy­sło­we, padacz­ka, sep­sa, grzy­bi­ce skór­ne), kil­ka­na­ście małych dzie­ci przy­ję­tych na oddział,
 • fizjo­te­ra­pie – zaję­cia rucho­we i reha­bi­li­ta­cja dzie­ci oraz dorosłych.

Sprzęt:

 • narzę­dzia chi­rur­gicz­ne do ope­ro­wa­nia dzie­ci, ste­to­sko­py, otoskopy.

Sprzęt medycz­ny o war­to­ści 17 000 zł, zaku­pio­ny przez PFdA, po zakoń­cze­niu misji został na miejscu.

Mały Jurek żyje!

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Chło­piec został tak nazwa­ny na cześć leka­rza, dra Frie­di­ge­ra, sze­fa misji medycz­nej na Mada­ga­ska­rze. Jurek jako wcze­śniak tra­fił do szpi­ta­la w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru z sep­są. Ważył 1600 g. Przez odwod­nie­nie nie był w sta­nie otwo­rzyć oczu. Po 10 dniach w inku­ba­to­rze chło­piec ma 2250 g i otwie­ra już oczy. Ura­to­wa­ły go nie­do­stęp­ne tu anty­bio­ty­ki, przy­wie­zio­ne z Pol­ski, i nie­za­wod­na opie­ka dr Lidii Stopyry.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Dr n. med. Maria Wie­czo­rek-Groh­man: „Ope­ro­wa­li­śmy od rana do wie­czo­ra. Po skoń­cze­niu pra­cy ok. 20 była dopie­ro kola­cja. Cały tydzień był podob­ny. Zabie­gi, kon­sul­ta­cje. Zope­ro­wa­li­śmy w sumie w pierw­szym tygo­dniu 14 dzie­ci i 14 doro­słych. W tym ampu­ta­cja koń­czy­ny na wyso­ko­ści 2/3 kości udo­wej z powo­du prze­wle­kłe­go sta­nu zapal­ne­go całej kości pisz­cze­lo­wej u chłop­ca, któ­ry uległ wypad­ko­wi, dozna­jąc ura­zu koń­czy­ny dol­nej lewej. Nic nie zro­bio­no. Koń­czy­na była krót­sza z prze­wle­kłym sta­nem zapal­nym. Jedy­nym wyj­ściem była ampu­ta­cja. Ponie­waż chło­piec nie miał pie­nię­dzy na pro­te­zę, a wie­dzia­łam, że naj­więk­szym jego marze­niem jest cho­dzić, bez waha­nia zosta­wi­łam o. Dar­ko­wi 300 euro na pro­te­zę. Bar­dzo się ucie­szy­łam, jak zoba­czy­łam radość na jego twa­rzy pomi­mo prze­by­te­go zabie­gu ampu­ta­cji koń­czy­ny. Ta wdzięcz­ność łapie moc­no za ser­ce i znów chce się pomóc.

W dru­gim tygo­dniu ope­ro­wa­li­śmy na dwóch salach. Na sali z 20-let­nim apa­ra­tem do znie­czu­le­nia ogól­ne­go ope­ro­wa­ne były tar­czy­ce, a na dru­giej znie­czu­le­nia do krę­go­słu­pa (pod­pa­ję­czy­nów­ko­we) i tu mogły być ope­ro­wa­ne prze­pu­kli­ny doro­słych oraz duże dzie­ci z zapa­le­niem wyrost­ka robacz­ko­we­go. Trze­ba zazna­czyć, że wola tar­czy­co­we były bar­dzo duże. W Pol­sce się takich nie spo­ty­ka. Dla­te­go trwa­ły dłu­żej, uwa­ża­jąc, aby nie uszko­dzić ner­wów odpo­wie­dzial­nych za mowę. Ponie­waż cały czas byłam na blo­ku ope­ra­cyj­nym, aby nie tra­cić cza­su, kolej­ni dzie­cię­cy pacjen­ci byli oglą­da­ni przez dr Lidię. Dzwo­ni­ła do ane­ste­zjo­lo­ga i smsem wysy­ła­ła zdję­cie. Razem wyko­ny­wa­li­śmy kwa­li­fi­ka­cje ane­ste­zjo­lo­gicz­ną i chi­rur­gicz­ną. Ponie­waż nie było w szpi­ta­lu inten­syw­nej tera­pii, nie mogli­śmy ope­ro­wać małych dzie­ci poni­żej 3. roku życia i wagi poni­żej 10 kg. Nie­ste­ty, tych dzie­ci była więk­szość w sytu­acji nie­do­ży­wie­nia dzie­ci na Madagaskarze”.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)