fbpx

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Mi­sja me­dycz­na na­szej Fun­da­cji w Ant­si­ra­be (20 paź­dzier­ni­ka – 3 li­sto­pa­da 2018 r.) kosz­to­wa­ła 49 858,17 zł.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Le­ka­rze:

 • lek. Mi­chał Pa­weł Ci­cio – ane­ste­zjo­log
 • Te­re­sa Frie­di­ger – ma­gi­ster re­ha­bi­li­ta­cji ru­cho­wej
 • dr n. med. Je­rzy Frie­di­ger – prok­to­log, chi­rurg, Dy­rek­tor Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go Sa­mo­dziel­ne­go Pu­blicz­ne­go Za­kła­du Opie­ki Zdro­wot­nej w Kra­ko­wie
 • lek. med. Li­dia Sto­py­ra – spe­cja­li­sta cho­rób za­kaź­nych, spe­cja­li­sta pe­dia­trii
 • dr n. med. Ra­fał So­lec­ki – spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej
 • dr n. med. Woj­ciech Sty­cu­ła – spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii i in­ten­syw­nej te­ra­pii
 • dr n. med. Ma­ria Wie­czo­rek-Groh­man – spe­cja­li­sta chi­rur­gii dzie­cię­cej i uro­lo­gii dzie­cię­cej

Za­bie­gi wy­ko­na­ne:

 • po­nad 60 za­bie­gów chi­rur­gicz­nych (prze­pu­kli­ny, gu­zy, ata­ki wy­rost­ka ro­bacz­ko­we­go, tar­czy­ce, pod­ci­na­nie ję­zycz­ka u no­wo­rod­ków, am­pu­ta­cje koń­czyn),
 • po­nad 470 kon­sul­ta­cji pe­dia­trycz­nych z le­cze­niem (go­rącz­ka, bie­gun­ki, za­pa­le­nia płuc, od­wod­nie­nie, gry­pa, nie­do­ży­wie­nie, za­ro­ba­cze­nie, upo­śle­dze­nie fi­zycz­ne i umy­sło­we, pa­dacz­ka, sep­sa, grzy­bi­ce skór­ne), kil­ka­na­ście ma­łych dzie­ci przy­ję­tych na od­dział,
 • fi­zjo­te­ra­pie – za­ję­cia ru­cho­we i re­ha­bi­li­ta­cja dzie­ci oraz do­ro­słych.

Sprzęt:

 • na­rzę­dzia chi­rur­gicz­ne do ope­ro­wa­nia dzie­ci, ste­to­sko­py, oto­sko­py.

Sprzęt me­dycz­ny o war­to­ści 17 000 zł, za­ku­pio­ny przez PFdA, po za­koń­cze­niu mi­sji zo­stał na miej­scu.

Ma­ły Ju­rek ży­je!

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Chło­piec zo­stał tak na­zwa­ny na cześć le­ka­rza, dra Frie­di­ge­ra, sze­fa mi­sji me­dycz­nej na Ma­da­ga­ska­rze. Ju­rek ja­ko wcze­śniak tra­fił do szpi­ta­la w sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru z sep­są. Wa­żył 1600 g. Przez od­wod­nie­nie nie był w sta­nie otwo­rzyć oczu. Po 10 dniach w in­ku­ba­to­rze chło­piec ma 2250 g i otwie­ra już oczy. Ura­to­wa­ły go nie­do­stęp­ne tu an­ty­bio­ty­ki, przy­wie­zio­ne z Pol­ski, i nie­za­wod­na opie­ka dr Li­dii Sto­py­ry.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Dr n. med. Ma­ria Wie­czo­rek-Groh­man: „Ope­ro­wa­li­śmy od ra­na do wie­czo­ra. Po skoń­cze­niu pra­cy ok. 20 by­ła do­pie­ro ko­la­cja. Ca­ły ty­dzień był po­dob­ny. Za­bie­gi, kon­sul­ta­cje. Zo­pe­ro­wa­li­śmy w su­mie w pierw­szym ty­go­dniu 14 dzie­ci i 14 do­ro­słych. W tym am­pu­ta­cja koń­czy­ny na wy­so­ko­ści 2/3 ko­ści udo­wej z po­wo­du prze­wle­kłe­go sta­nu za­pal­ne­go ca­łej ko­ści pisz­cze­lo­wej u chłop­ca, któ­ry uległ wy­pad­ko­wi, do­zna­jąc ura­zu koń­czy­ny dol­nej le­wej. Nic nie zro­bio­no. Koń­czy­na by­ła krót­sza z prze­wle­kłym sta­nem za­pal­nym. Je­dy­nym wyj­ściem by­ła am­pu­ta­cja. Po­nie­waż chło­piec nie miał pie­nię­dzy na pro­te­zę, a wie­dzia­łam, że naj­więk­szym je­go ma­rze­niem jest cho­dzić, bez wa­ha­nia zo­sta­wi­łam o. Dar­ko­wi 300 eu­ro na pro­te­zę. Bar­dzo się ucie­szy­łam, jak zo­ba­czy­łam ra­dość na je­go twa­rzy po­mi­mo prze­by­te­go za­bie­gu am­pu­ta­cji koń­czy­ny. Ta wdzięcz­ność ła­pie moc­no za ser­ce i znów chce się po­móc.

W dru­gim ty­go­dniu ope­ro­wa­li­śmy na dwóch sa­lach. Na sa­li z 20-let­nim apa­ra­tem do znie­czu­le­nia ogól­ne­go ope­ro­wa­ne by­ły tar­czy­ce, a na dru­giej znie­czu­le­nia do krę­go­słu­pa (pod­pa­ję­czy­nów­ko­we) i tu mo­gły być ope­ro­wa­ne prze­pu­kli­ny do­ro­słych oraz du­że dzie­ci z za­pa­le­niem wy­rost­ka ro­bacz­ko­we­go. Trze­ba za­zna­czyć, że wo­la tar­czy­co­we by­ły bar­dzo du­że. W Pol­sce się ta­kich nie spo­ty­ka. Dla­te­go trwa­ły dłu­żej, uwa­ża­jąc, aby nie uszko­dzić ner­wów od­po­wie­dzial­nych za mo­wę. Po­nie­waż ca­ły czas by­łam na blo­ku ope­ra­cyj­nym, aby nie tra­cić cza­su, ko­lej­ni dzie­cię­cy pa­cjen­ci by­li oglą­da­ni przez dr Li­dię. Dzwo­ni­ła do ane­ste­zjo­lo­ga i smsem wy­sy­ła­ła zdję­cie. Ra­zem wy­ko­ny­wa­li­śmy kwa­li­fi­ka­cje ane­ste­zjo­lo­gicz­ną i chi­rur­gicz­ną. Po­nie­waż nie by­ło w szpi­ta­lu in­ten­syw­nej te­ra­pii, nie mo­gli­śmy ope­ro­wać ma­łych dzie­ci po­ni­żej 3. ro­ku ży­cia i wa­gi po­ni­żej 10 kg. Nie­ste­ty, tych dzie­ci by­ła więk­szość w sy­tu­acji nie­do­ży­wie­nia dzie­ci na Ma­da­ga­ska­rze”.

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Misja Medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email