fbpx

Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 10 962 zł na dia­ter­mię chi­rur­gicz­ną dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze. To urzą­dze­nie jest obec­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzę­dzi chi­rur­ga każ­dej spe­cjal­no­ści. Dia­ter­mie elek­tro­chi­rur­gicz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w 80 pro­cen­tach za­bie­gów chi­rur­gicz­nych. Słu­ży do cię­cia i ko­agu­la­cji tka­nek. Je­go za­sa­da dzia­ła­nia opie­ra się na miej­sco­wym pod­grze­wa­niu tka­nek po przez prze­pływ prą­du o du­żej czę­sto­tli­wo­ści.

Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie za­ro­bić, idzie na utrzy­ma­nie.

W 2018 r. Pol­ska Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła bu­do­wę dru­gie­go skrzy­dła szpi­ta­la (100 łó­żek). W 2019 r. fi­nan­su­je je­go wy­po­sa­że­nie.

Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Bu­do­wa dru­gie­go skrzy­dła szpi­ta­la w Ant­si­ra­be – stan na wrze­sień 2019 r.

Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email