Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

DIATERMIA CHIRURGICZNA

LICZBA PROJEKTU: 10 962 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 29/2019

Prze­ka­za­li­śmy 10 962 zł na dia­ter­mię chi­rur­gicz­ną dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. To urzą­dze­nie jest obec­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych narzę­dzi chi­rur­ga każ­dej spe­cjal­no­ści. Dia­ter­mie elek­tro­chi­rur­gicz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne są w 80 pro­cen­tach zabie­gów chi­rur­gicz­nych. Słu­ży do cię­cia i koagu­la­cji tka­nek. Jego zasa­da dzia­ła­nia opie­ra się na miej­sco­wym pod­grze­wa­niu tka­nek po przez prze­pływ prą­du o dużej częstotliwości.

Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie zaro­bić, idzie na utrzymanie.

W 2018 r. Pol­ska Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła budo­wę dru­gie­go skrzy­dła szpi­ta­la (100 łóżek). W 2019 r. finan­su­je jego wyposażenie.

Zaku­pio­ny sprzęt — dia­ter­mia chirurgiczna:

Diatermia chirurgiczna dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)