fbpx

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 59 570 eu­ro na roz­bu­do­wę fer­my w Ma­hit­sy, w po­bli­żu sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru. Fer­ma funk­cjo­nu­je przy cen­trum dzie­ci uli­cy, któ­re po­za żyw­no­ścią da­je mło­dzie­ży szan­sę na na­ukę upra­wy i ho­dow­li zwie­rząt.

Pro­jekt roz­bu­do­wy prze­wi­du­je dwa pro­fi­le: ho­dow­la­ny i rol­ni­czy.

Zo­sta­nie za­ku­pio­nych 200 świ­nia­ków, 1000 kur. Zo­sta­ną zbu­do­wa­ne: chle­wi­ki, kur­ni­ki, bu­dy­nek i ma­ga­zyn na pa­szę, szklar­nie wa­rzyw­ne, sys­tem ka­na­li­za­cyj­ny, mur. Zo­sta­ną za­ku­pio­ne: ma­szy­na do pro­duk­cji pa­szy, wy­po­sa­że­nie, trak­tor oraz sys­tem ogrze­wa­nia dla ho­dow­li kur­cząt. Pro­jekt prze­wi­du­je rów­nież re­no­wa­cję do­mu dla prze­by­wa­ją­cej na fer­mie mło­dzie­ży.

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email