Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

ROZBUDOWA FERMY

LICZBA PROJEKTU: 200 ŚWINIAKÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 29/2020

Prze­ka­za­li­śmy 59 570 euro na roz­bu­do­wę fer­my w Mahit­sy, w pobli­żu sto­li­cy Mada­ga­ska­ru. W Mahit­sy na Mada­ga­ska­rze wszyst­ko zaczę­ło się w 2018 r. To miej­sco­wość nie­da­le­ko sto­li­cy, w któ­rej żyją tysią­ce dzie­ci ulicy.

W Anta­na­na­ry­wie na uli­cy żyją nawet 3- czy 4 let­nie dzie­ci. Żyją, śpią, dora­sta­ją dosłow­nie na uli­cy – w zauł­kach, po kątach, sypia­jąc na kar­to­nach i sta­rych szma­tach. Część śpi w tune­lach, cią­gną­cych się kilo­me­tra­mi pod mia­stem — gdzie od bru­du aż śmier­dzi, a woda leje się po ścia­nach. Wałę­sa­ją się bez nadziei i celu, gro­ma­dząc się w nawet 50-oso­bo­we gru­py czy wręcz gan­gi. Żebrzą, snu­jąc się mię­dzy samo­cho­da­mi. Nie­któ­re krad­ną. Nie­któ­re są uwi­kła­ne w han­del nar­ko­ty­ka­mi. Część wpa­da w pro­sty­tu­cję, część jest porzu­co­ny­mi dzieć­mi pro­sty­tu­tek. Pada­ją ofia­rą pedo­fi­lii. Dla czę­ści z nich powstał dom.

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Potem powstał też pomysł, by zapusz­czo­ne gospo­dar­stwo w Mahit­sy przy­sto­so­wać na fer­mę edu­ka­cyj­ną dla dzie­ci i młodzieży.

Idea była, by część z dzie­ci uli­cy mogło opu­ścić sto­li­cę, by zna­la­zły też miej­sce, gdzie moż­na nauczyć się cze­goś przy­dat­ne­go. Bo poza żyw­no­ścią fer­ma daje mło­dzie­ży szan­sę na naukę upra­wy i hodow­li zwie­rząt na dwóch pro­fi­lach edu­ka­cji: hodow­la­nym i rolniczym.
Budyn­ki gospo­dar­stwa były w ruinie. Zie­mia lata­mi nie pozna­ła łopa­ty. Wszę­dzie rosły krza­ki i było dużo kamie­ni. No i nie było wody…

Ale zaczę­ła się pra­ca. Nasza fun­da­cja ufun­do­wa­ła pierw­szą stud­nię głębinową.

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Mło­dzież z cen­trum zaczę­ła kar­czo­wać pole i łupać kamie­nie, któ­re posłu­ży­ły też potem pod budo­wę muru i budynków.

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Powsta­ją budyn­ki: chle­wy, kur­ni­ki, maga­zyn na paszę, szklar­nie warzyw­ne oraz sys­tem kana­li­za­cyj­ny, mur. Są już też pierw­si miesz­kań­cy hodow­li. Nie­użyt­ki zaczy­na­ją przy­po­mi­nać już pola upraw­ne. Są już pierw­sze warzy­wa i owo­ce, któ­re tra­fia­ją do dzie­ci w „naszym” cen­trum dzie­ci uli­cy w Antananarywie.

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)

Rozbudowa fermy rolniczej w Mahitsy (Madagaskar)