Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)

ROZBUDOWA SZKOŁY
LICZBA PROJEKTU: 80 MIEJSC MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 30/2020

Prze­ka­za­li­śmy 51 282,05 zł na budo­wę sal szkol­nych i sto­łów­ki dla ubo­gich dzie­ci w Nato w regio­nie Vohi­pe­no na Mada­ga­ska­rze. Pro­jekt jest dedy­ko­wa­ny ubo­gim dzie­ciom z oko­li­cy misji kato­lic­kiej, któ­re korzy­sta­ją z pro­wa­dzo­nej przez sio­stry szko­ły. W trak­cie połu­dnio­wej prze­rwy w nauce dzie­ci korzy­sta­ją z bez­płat­nych posił­ków w szko­le. Teraz powsta­nie pię­tro­wy budy­nek z kuch­nią oraz sto­łów­ką na 80 miejsc.

Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)

Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)

 

Rozbudowa szkoły w Naro (Madagaskar)

 

Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)

Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)

Rozbudowa szkoły w Nato (Madagaskar)