Kuchnia dla sierot w domu w Ayos (Kamerun)

KUCHNIA DLA SIEROCIŃCA

LICZBA PROJEKTU: 25 DZIECI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 29/2023

Prze­ka­za­li­śmy 16 790 zł na rekon­struk­cje kuch­ni polo­wej w sie­ro­ciń­cu „Dom Opatrz­no­ści Bożej dla Dziew­cząt” w Ayos. Obec­nie w sie­ro­ciń­cu w Ayos, któ­ry powstał w sierp­niu 2021 roku, miesz­ka 25 dziew­cząt w wie­ku od 10 mie­się­cy do 20. roku życia. Każ­da z nich posia­da wła­sną histo­rie, przez któ­rą tam tra­fi­ła. Miesz­ka­ją tam dziew­czę­ta porzu­co­ne przez rodzi­ców czy rodzi­ny, wyko­rzy­sty­wa­ne sek­su­al­nie lub takie, któ­re zmu­sza­ne były do cięż­kiej pra­cy w polu bez moż­li­wo­ści ucze­nia się w szko­le lub też takie, któ­re nie mia­ły żad­nej opie­ki. Sie­ro­ci­niec sta­ra się zastą­pić im praw­dzi­wy dom, któ­re­go nigdy nie mia­ły. Zapew­nia im miesz­ka­nie, wyży­wie­nie, ubra­nie, opie­kę zdro­wot­ną a nawet edu­ka­cję. Naj­więk­szym jed­nak pro­ble­mem sie­ro­ciń­ca oka­za­ło się wyży­wie­nie, ponie­waż kuch­nie w nim dostęp­ne nie speł­nia­ją odpo­wied­nich wymo­gów. Kuch­nia wewnętrz­na się nie spraw­dza przez prze­do­sta­ją­cy się do resz­ty pomiesz­czeń dym. Nato­miast pro­wi­zo­rycz­na kuch­nia zewnętrz­na w porze desz­czo­wej nie nada­je się do użyt­ku przez cią­głe pod­my­wa­nie i ogrom­ną ilość bło­ta. Przy­go­to­wa­nie posił­ków sta­no­wi­ło więc ogrom­ne wyzwa­nie. Prze­ka­za­li­śmy zatem środ­ki na budo­wę kuch­ni polo­wej. Nowa kuch­nia zewnętrz­na jest wyce­men­to­wa­na, przy­kry­ta dachem oraz — co waż­ne- oto­czo­na odpły­wa­mi. To roz­wią­za­nie zmie­ni przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków dziew­czę­tom zamiesz­ka­łym na tere­nie sierocińca.

Na zdję­ciu kuch­nia polo­wa dla sie­ro­ciń­ca „Dom Opatrz­no­ści Bożej dla  dziew­cząt”  w Kamerunie:

Kuchnia dla sierot w domu w Ayos (Kamerun)
Kuchnia dla sierot w domu w Ayos (Kamerun)Kuchnia dla sierot w domu w Ayos (Kamerun)