Pensja koordynatora budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

PENSJA KOORDYNATORA

LICZBA PROJEKTU: 2220 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 30/2023

Prze­ka­za­li­śmy 9 770 zł na rocz­ne­go wyna­gro­dze­nie koor­dy­na­to­ra prac zwią­za­nych z budo­wą szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. W celu jak naj­lep­sze­go wyko­na­niu pro­jek­tu, jakim jest budo­wa sta­nu suro­we­go szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny, nie­zbęd­ne było zatrud­nie­nie koor­dy­na­to­ra prac — pana Patric­ka Ran­dria­na­ri­so­na. Wspo­mógł on całą jego budo­wę, dopil­no­wał nie­zbęd­nych szcze­gó­łów reali­za­cji pro­jek­tu oraz koor­dy­no­wał wszel­kie dzia­ła­nia z nim zwią­za­ne. Umo­wa była  z nim była kon­ty­nu­owa­na przez cały rok 2023.

Na zdję­ciu budo­wa szpi­ta­la pod koor­dy­na­cją pana Patric­ka Randrianarisona:

Pensja koordynatora budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)