Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)

LECZENIE MALARII

LICZBA PROJEKTU: 700 DZIECI

MIEJSCE: TANZANIA

NR PROJEKTU: 30/2022

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na wspar­cie dla dzie­ci z Kia­ba­ka­ri. Mala­ria jest naj­czę­ściej na świe­cie wystę­pu­ją­cą cho­ro­bą zakaź­ną, na któ­rą co roku zapa­da ponad 220 mln osób, a umie­ra 1–3 mln. Wśród umie­ra­ją­cych są głów­nie dzie­ci poni­żej 5. roku życia z Afry­ki Sub­sa­ha­ryj­skiej. Jed­nym z kra­jów, któ­rych nie oszczę­dza mala­ria jest wła­śnie Tanzania.

Do ośrod­ka zdro­wia w Kia­ba­ka­ri każ­de­go roku tra­fia 1300 ‑1500 dzie­ci do 5. roku życia, u któ­rych dia­gno­zu­je się mala­rię. Wśród tej gru­py dzie­ci 500, czy­li pra­wie 1/3, zgła­sza się już z mala­rią roz­wi­nię­tą w stop­niu cięż­kim, wyma­ga­ją­cym dłu­gie­go i zło­żo­ne­go lecze­nia. Tak póź­ne zgła­sza­nie się rodzi­ców i opie­ku­nów z dzieć­mi do leka­rza spo­wo­do­wa­ne jest panu­ją­ca biedą.

Pół­rocz­ny koszt dia­gno­sty­ki i lecze­nia mala­rii w ośrod­ku zdro­wia w Kia­ba­ka­ri, obej­mu­ją­cy dzie­ci do 5. roku życia to 5 tys. zł. Kosz­ty te obej­mu­ją: dia­gno­sty­kę – bada­nia labo­ra­to­ryj­ne krwi wyko­na­ne u dzie­ci w wie­ku 0–5. roku życia (w tym zakup odczyn­ni­ków do badań) oraz zakup leków prze­ciw­ma­la­rycz­nych sto­so­wa­nych u dzie­ci w lecze­niu mala­rii zwy­kłej i powi­kła­nej (w tym tablet­ki, iniek­cje, wle­wy dożyl­ne, syro­py i potrzeb­ny do poda­nia leków sprzęt medyczny). 

Pre­wen­cja i lecze­nie mala­rii w Kiabakari:

Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)
Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)
Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)
Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)
Diagnostyka i leczenie malarii u dzieci w ośrodku zdrowia w Kiabakari (Tanzania)