Budowa kurnika w Nairobi (Kenia)

HODOWLA KUR
LICZBA PROJEKTU: 150 NIOSEK MIEJSCE: NAIROBI, KENIA

NR PROJEKTU: 31/2020

Prze­ka­za­li­śmy 4 000 euro na budo­wę kur­ni­ka w Nairo­bi. Misja w Nairo­bi zosta­ła utwo­rzo­na w 1998 r. Dzia­ła tu cen­trum, w któ­rym odby­wa­ją się róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia for­ma­cyj­ne i szko­le­nio­we dla mło­dzie­ży i innych grup. Tu prze­by­wa­ją dzie­ci i mło­dzież z pro­win­cji w cza­sie wycie­czek edu­ka­cyj­nych do sto­li­cy. Odby­wa­ją się tu też spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne dla nauczycieli.

Wybu­do­wa­nie kur­ni­ka da nam moż­li­wość hodow­li kur, któ­re będą wyko­rzy­sta­ne na uży­tek pod­opiecz­nych i na sprze­daż (zarów­no kur, jak i jajek). W cza­sie pan­de­mii Covid-19 wie­lu ludzi, któ­rzy czę­sto byli jedy­ny­mi żywi­cie­la­mi rodzi­ny, stra­ci­ło pra­ce. Dzię­ki budo­wie kur­ni­ka zatrud­nie­nie znaj­dą lokal­ni pra­cow­ni­cy, któ­rym ten dochód pomo­że prze­trwać god­nie ten trud­ny czas i zatrosz­czyć się o swo­je rodziny.

Pro­jekt zakła­da wybu­do­wa­nie kur­ni­ka z pomiesz­cze­niem na paszę, ogro­dze­nie tere­nu siat­ką oraz zakup 150 kur nio­sek. Wkła­dem wła­snym bene­fi­cjen­ta (do któ­re­go nale­ży tern pod budo­wę) będzie wyko­na­nie wyko­pów pod fun­da­ment i dopro­wa­dze­nie wody.