fbpx

Budowa kurnika w Nairobi (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 4 000 eu­ro na bu­do­wę kur­ni­ka w Na­iro­bi. Mi­sja w Na­iro­bi zo­sta­ła utwo­rzo­na w 1998 r. Dzia­ła tu cen­trum, w któ­rym od­by­wa­ją się róż­ne­go ro­dza­ju spo­tka­nia for­ma­cyj­ne i szko­le­nio­we dla mło­dzie­ży i in­nych grup. Tu prze­by­wa­ją dzie­ci i mło­dzież z pro­win­cji w cza­sie wy­cie­czek edu­ka­cyj­nych do sto­li­cy. Od­by­wa­ją się tu też spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne dla na­uczy­cie­li.

Wy­bu­do­wa­nie kur­ni­ka da nam moż­li­wość ho­dow­li kur, któ­re bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne na uży­tek pod­opiecz­nych i na sprze­daż (za­rów­no kur, jak i ja­jek). W cza­sie pan­de­mii Co­vid-19 wie­lu lu­dzi, któ­rzy czę­sto by­li je­dy­ny­mi ży­wi­cie­la­mi ro­dzi­ny, stra­ci­ło pra­ce. Dzię­ki bu­do­wie kur­ni­ka za­trud­nie­nie znaj­dą lo­kal­ni pra­cow­ni­cy, któ­rym ten do­chód po­mo­że prze­trwać god­nie ten trud­ny czas i za­trosz­czyć się o swo­je ro­dzi­ny.

Pro­jekt za­kła­da wy­bu­do­wa­nie kur­ni­ka z po­miesz­cze­niem na pa­szę, ogro­dze­nie te­re­nu siat­ką oraz za­kup 150 kur nio­sek. Wkła­dem wła­snym be­ne­fi­cjen­ta (do któ­re­go na­le­ży tern pod bu­do­wę) bę­dzie wy­ko­na­nie wy­ko­pów pod fun­da­ment i do­pro­wa­dze­nie wo­dy.

Budowa kurnika w Nairobi (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email