Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)

ROZBUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 2 KLASY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 30/2021

Prze­ka­za­li­śmy 26 063 euro na II etap budo­wy szko­ły pod­sta­wo­wej w Maha­jan­ga. Ten etap obej­mu­je budo­wę dwóch klas – 4 oraz 5, a tak­że budo­wę biblio­te­ki. Szko­ła powsta­je na obrze­żach miej­sco­wo­ści, w bar­dzo ubo­giej dziel­ni­cy, gdzie wie­lu rodzi­ców nie stać na edu­ka­cję dzie­ci. Część naj­uboż­szych dzie­ci będzie się tu uczyć za dar­mo oraz zosta­nie obję­ta doży­wia­niem (codzien­ne gorą­ce posił­ki w szko­le plus żyw­ność do domu). W roku 2021 codzien­nym doży­wia­niem w tej miej­sco­wo­ści zosta­ło obję­tych już 155 dzie­ci (pro­jekt doży­wia­nia 500 naj­uboż­szych dzie­ci na Madagaskarze). 

Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)