Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania)

PRZYSZKOLNA FARMA

LICZBA PROJEKTU: 200 KUR

MIEJSCE: KIABAKARI, TANZANIA

NR PROJEKTU: 31/2021

Prze­ka­za­li­śmy 238 tysię­cy zło­tych na budyn­ki far­my oraz zakup trzo­dy. Celem far­my jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go dla szko­ły oraz pla­có­wek medycz­nych w tej miej­sco­wo­ści. Na sta­łe w inter­na­cie przy szko­le przy­by­wa 100 dzie­ci. One są obję­te cał­ko­wi­tym wyży­wie­niem. Pozo­sta­łe 200 dzie­ci w szko­le też otrzy­mu­je śnia­da­nie i obiad.

W naszej szko­le bory­ka­my się z wiel­ki­mi trud­no­ścia­mi z dostę­pem do żyw­no­ści – mówi Robert, miej­sco­wy nauczy­ciel. — Czę­sto bra­ku­je nam na jedze­nie dla uczniów. W pro­jek­cie far­my pro­po­nu­je­my hodow­lę trzo­dy chlew­nej, bo łącz­nie hodow­la: krów mlecz­nych, kur i świń pomo­że nam podźwi­gnąć się eko­no­micz­nie. Dziękuję!

Fer­ma będzie słu­żyć 300 uczniom i przed­szko­la­kom, a tak­że naj­uboż­szym miesz­kań­com Kiabakari.

Pro­jekt o war­to­ści 238 000 zł obej­mu­je powsta­nie budyn­ków i ogro­dze­nia far­my, a tak­że zakup wypo­sa­że­nia i 200 kur, a tak­że krów mlecz­nych (4) i świ­nia­ków (4). Wcze­śniej­szy wspól­ny pro­jekt obej­mo­wał zakup sprzę­tu rol­ni­cze­go, któ­ry będzie wspie­rał roz­wój far­my. Do obsłu­gi far­my zosta­ną zatrud­nio­ne lokal­ne kobie­ty, któ­re samot­nie wycho­wu­ją dzie­ci i do tej pory nie mia­ły szans na zatrud­nie­nie. Nad­wyż­ki pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych z far­my w przy­szło­ści będą sprze­da­wa­ne na lokal­nym targ, co pozwo­li na samo­fi­nan­so­wa­nie się przedsiębiorstwa.

Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania)
Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania)