Wsparcie szpitala generalnego w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)

WSPARCIE SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 67 468 MIESZKAŃCÓW

MIEJSCE: RD KONGA

NR PROJEKTU: 31/2023

Prze­ka­za­li­śmy 24 800 zł na wspar­cie szpi­ta­la gene­ral­ne­go w Bun­keya. Bun­key Gene­ral Refe­ren­ce Hospi­tal jest ośrod­kiem pomo­cy medycz­nej dla całej tam­tej­szej spo­łecz­no­ści, któ­ra obej­mu­je oko­ło 67 468 miesz­kań­ców. Pla­ców­ka świad­czy usłu­gi pedia­trycz­ne, inter­ni­stycz­ne, położ­ni­cze czy położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­ne oraz radio­lo­gicz­ne, labo­ra­to­ryj­ne i chi­rur­gicz­ne. Szpi­tal wypo­sa­żo­ny jest w 90 łóżek z moż­li­wo­ścią utwo­rze­nia kolej­nych 45, jeśli zaj­dzie taka potrzeba. 

Prze­ka­za­ne środ­ki są prze­zna­czo­ne na:

  • leki, pły­ny infu­zyj­ne oraz odczyn­ni­ki laboratoryjne 
  • mate­ria­ły budow­la­ne do remon­tu (cement, płyt­ki pod­ło­go­we, farby).

Na zdję­ciach szpi­tal w Buneky:

Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)