fbpx

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 32 ty­się­cy zło­tych na in­stru­men­ta­rium chi­rur­gicz­ne dla szpi­ta­la Ave Ma­ria w miej­sco­wo­ści Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki mi­sjo­nar­ki Ma­ryi. Wier­tar­ka chi­rur­gicz­na jest jed­nym z ele­men­tów nie­zbęd­ne­go wy­po­sa­że­nia szpi­ta­la, któ­re zo­sta­nie prze­wie­zio­ne przez prof. Ju­lia­na Dut­kę z kra­kow­skie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. S. Że­rom­skie­go oraz je­go asy­sten­ta, któ­rzy w dniach 6–30 X 2019 r. na Ma­da­ga­ska­rze w ra­mach mi­sji me­dycz­nej prze­pro­wa­dzą licz­ne kon­sul­ta­cje oraz ope­ra­cje. Ze sprzę­tu na miej­scu ko­rzy­stać bę­dzie Pan prof. Ju­lian Dut­ka, słu­żąc po­mo­cą miej­sco­wej lud­no­ści. Po za­koń­cze­niu mi­sji me­dycz­nej in­stru­men­ta­rium po­zo­sta­nie na sta­łe w szpi­ta­lu w Ant­si­ra­be.

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email