fbpx

Zakup instrumentarium dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 32 ty­się­cy zło­tych na in­stru­men­ta­rium chi­rur­gicz­ne dla szpi­ta­la Ave Ma­ria w miej­sco­wo­ści Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki mi­sjo­nar­ki Ma­ryi.

W mi­sji me­dycz­nej, któ­ra za­wio­zła sprzęt na Ma­da­ga­skar w dn. 6–30 paź­dzier­ni­ka 2019 r., uczest­ni­czy­li: prof. Ju­lian Dut­ka oraz dr Ma­te­usz Bu­kow­czan. Za­bra­li ze so­bą ok. 150 kg sprzę­tu or­to­pe­dycz­ne­go: in­stru­men­ta­ria i na­rzę­dzia chi­rur­gicz­ne, ma­te­ria­ły ze­spa­la­ją­ce (płyt­ki, śru­by, prę­ty, dru­ty, fik­sa­to­ry ze­wnętrz­ne), sys­te­my na­pę­do­we ope­ra­cyj­ne (wier­tar­ka, pi­ła, fre­za) oraz sprzęt jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, co w su­mie da­ło koszt po­nad 100 ty­się­cy zło­tych (w tym kwo­ta prze­ka­za­na przez Fun­da­cję).

Le­ka­rze wy­ko­na­li 22 du­żych ope­ra­cji ura­zo­wo­or­to­pe­dycz­nych i po­nad 80 kon­sul­ta­cji pa­cjen­tów zgła­sza­ją­cych się do am­bu­la­to­rium. Po­nad­to po wy­ko­na­nych za­bie­gach ope­ra­cyj­nych kon­ty­nu­owa­li le­cze­nie pa­cjen­tów (zmia­na opa­trun­ków, kon­tro­la go­je­nia ran oraz zmia­ny gip­sów ko­rek­cyj­nych). Po­śród pa­cjen­tów le­czo­nych ope­ra­cyj­nie do­mi­no­wa­ły na­stę­pu­ją­ce za­bie­gi: ze­spa­la­nie zła­mań, oste­oto­mie ko­rek­cyj­ne ko­ści dłu­gich, ko­rek­cje w za­kre­sie wad wro­dzo­nych zwłasz­cza stóp koń­skosz­po­ta­wych, usu­wa­nie zmian gu­zo­po­dob­nych ko­ści oraz le­cze­nie ope­ra­cyj­ne prze­wle­kłych za­pa­leń ko­ści.

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email