Zakup instrumentarium dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 150 KG SPRZĘTU

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 31/2019

Prze­ka­za­li­śmy 32 tysię­cy zło­tych na instru­men­ta­rium chi­rur­gicz­ne dla szpi­ta­la Ave Maria w miej­sco­wo­ści Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki misjo­nar­ki Maryi.

W misji medycz­nej, któ­ra zawio­zła sprzęt na Mada­ga­skar w dn. 6–30 paź­dzier­ni­ka 2019 r., uczest­ni­czy­li: prof. Julian Dut­ka oraz dr Mate­usz Bukow­czan. Zabra­li ze sobą ok. 150 kg sprzę­tu orto­pe­dycz­ne­go: instru­men­ta­ria i narzę­dzia chi­rur­gicz­ne, mate­ria­ły zespa­la­ją­ce (płyt­ki, śru­by, prę­ty, dru­ty, fik­sa­to­ry zewnętrz­ne), sys­te­my napę­do­we ope­ra­cyj­ne (wier­tar­ka, piła, fre­za) oraz sprzęt jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, co w sumie dało koszt ponad 100 tysię­cy zło­tych (w tym kwo­ta prze­ka­za­na przez Fundację).

Leka­rze wyko­na­li 22 dużych ope­ra­cji ura­zo­wo­or­to­pe­dycz­nych i ponad 80 kon­sul­ta­cji pacjen­tów zgła­sza­ją­cych się do ambu­la­to­rium. Ponad­to po wyko­na­nych zabie­gach ope­ra­cyj­nych kon­ty­nu­owa­li lecze­nie pacjen­tów (zmia­na opa­trun­ków, kon­tro­la goje­nia ran oraz zmia­ny gip­sów korek­cyj­nych). Pośród pacjen­tów leczo­nych ope­ra­cyj­nie domi­no­wa­ły nastę­pu­ją­ce zabie­gi: zespa­la­nie zła­mań, oste­oto­mie korek­cyj­ne kości dłu­gich, korek­cje w zakre­sie wad wro­dzo­nych zwłasz­cza stóp koń­skosz­po­ta­wych, usu­wa­nie zmian guzo­po­dob­nych kości oraz lecze­nie ope­ra­cyj­ne prze­wle­kłych zapa­leń kości.

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Zakup instrumentarium chirurgicznego dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)