Budowa domu na fermie w Anivorano (Madagaskar)

BUDYNEK NA FERMIE

LICZBA PROJEKTU: 14 565 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 32/2020

Prze­ka­za­li­śmy 14 565 euro na budo­wę domu na fer­mie w Ani­vo­ra­no na Mada­ga­ska­rze. Głów­nym zada­niem fer­my jest edu­ka­cja w dzie­dzi­nie rol­nic­twa, sadow­nic­twa oraz ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. W domu będzie sala edu­ka­cyj­na oraz garaż na wcze­śniej sfi­nan­so­wa­ny przez naszą Fun­da­cję ciągnik. 

Budowa domu na fermie w Anivorano (Madagaskar)

Nowy budy­nek na fer­mie.

Prace na fermie w Anivorano

Pra­ce na fer­mie w Anivorano.