Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania)

BUS DLA ALBINOSÓW

LICZBA PROJEKTU: 168 DZIECI

MIEJSCE: DAR ES SALAAM, TANZANIA

NR PROJEKTU: 32/2021

Prze­ka­za­li­śmy 5500 euro na dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu busa dla dzie­ci dotknię­tych albi­ni­zmem w Tan­za­nii. Orga­ni­za­cja New Hero­es Youth Deve­lop­ment Orga­ni­za­tion z Dar es Sala­am pro­wa­dzi zaję­cia kara­te oraz z samo­obro­ny dla dzie­ci dotknię­tych albi­ni­zmem, któ­re nara­żo­ne są na fizycz­ne ata­ki oraz groź­by i inne for­my prze­mo­cy. Nie­ste­ty, wsku­tek róż­ne­go rodza­ju zagro­żeń nie wszyst­kie dzie­ci mogą wziąć udział w tych zaję­ciach. Orga­ni­za­cja współ­pra­cu­je z 168 oso­ba­mi, zaś na zaję­cia regu­lar­nie przy­cho­dzi mniej niż 10. Brak bez­piecz­ne­go trans­por­tu spra­wił, że powstał pomysł zaku­py mini­va­nu, któ­rym moż­na by prze­wo­zić dzie­ci nawet na tere­nie całe­go kra­ju. W Tan­za­nii jest ponad 30 ośrod­ków-schro­nisk dla dzie­ci dotknię­tych albinizmem.

New Hero­es Youth Deve­lop­ment Orga­ni­za­tion zapew­ni kie­row­cę oraz pali­wo i kon­ser­wa­cje pojazdu. 

Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania)
Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania)