Budowa fermy dla sierocińca w Nawanyago (Uganda)

FERMA DLA SIEROCIŃCA

LICZBA PROJEKTU: 40 DZIECI

MIEJSCE: UGANDA

NR PROJEKTU: 32/2023

Prze­ka­za­li­śmy 47 300 zł na pro­jekt zaku­pu pola pod upra­wy oraz wybu­do­wa­nie pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze­go, któ­re­go bene­fi­cjen­tem będzie sie­ro­ci­niec Good Hope Children’s Mini­stry w Nawa­ny­ago. Ceny pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych w Afry­ce, w tym w Ugan­dzie, rosną bar­dzo szyb­ko i są nie­współ­mier­ne do sytu­acji finan­so­wej oby­wa­te­li. W przy­pad­ku sie­ro­ciń­ców, któ­rych dzia­łal­ność uza­leż­nio­na jest od dota­cji zewnętrz­nych i sytu­acja sta­je się tra­gicz­na. Jeden cie­pły posi­łek dzien­nie sta­je się celem cza­sa­mi wręcz nie­moż­li­wym do osią­gnię­cia. Zatem powstał pro­jekt, któ­ry zakła­da zakup pola upraw­ne­go o powierzch­ni pół­to­ra akra, posta­wie­nia budyn­ku gospo­dar­cze­go do prze­cho­wy­wa­nia zbio­rów oraz narzę­dzi gospo­dar­czych oraz budo­wa dwu­ko­mo­ro­we­go kom­po­stow­ni­ka.  Obej­mu­je on też zakup nawo­zu mine­ral­ne­go, zia­ren kuku­ry­dzy na zasiew oraz wszel­kich nie­zbęd­nych narzę­dzi ogrod­ni­czych. Zakup ten i posta­wie­nie budyn­ku gospo­dar­cze­go umoż­li­wi uzy­ska­nie dwu­krot­nych zbio­rów kuku­ry­dzy i zapew­nie­nie żyw­no­ści na peł­ny rok funk­cjo­no­wa­nia sie­ro­ciń­ca Good Hope  Children’s  Mini­stry zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w Nawa­ny­ago. W sie­ro­ciń­cu tym prze­by­wa 40 dzie­ci, któ­re są cał­ko­wi­ty­mi sie­ro­ta­mi lub sie­ro­ta­mi spo­łecz­ny­mi. Ponad­to pro­jekt zakła­da, że wszel­kie nad­wyż­ki uzy­ska­ne w dobrym cyklu upra­wy moż­na będzie wymie­nić w dro­dze bar­te­ru na inne potrzeb­ne pro­duk­ty żyw­no­ścio­we (jaj­ka, bana­ny) lub sprze­dać, aby zaku­pić środ­ki czy­sto­ści, ubra­nia czy zeszy­ty dla dzieci. 

Budowa fermy dla sierocińca w Nawanyago (Uganda)