Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)

OŚRODEK ZDROWIA

LICZBA PROJEKTU: 510 000 PLN

MIEJSCE: MBAIKORO, CZAD

NR PROJEKTU: 33/2020

Prze­ka­za­li­śmy 510 000 zł na budo­wę ośrod­ka zdro­wia w Mba­iko­ro w Repu­bli­ce Cza­du. Powsta­ną budyn­ki przy­chod­ni i położ­nic­twa, trzy sani­ta­ria­ty (dla per­so­ne­lu i pacjen­tów) oraz łącznik.

Mba­iko­ro, poło­żo­ne na połu­dniu Cza­du, to obszar rol­ni­czy. Lud­ność utrzy­mu­je się z upra­wy sor­ga, peni­sy­le­ru, baweł­ny, seza­mu i trzci­ny cukro­wej. Zie­mię upra­wia się przy pomo­cy moty­ki. Zbio­ry są uza­leż­nio­ne od opa­dów desz­czu. Owo­ce cięż­kiej pra­cy na roli są nisz­czo­ne przez pusz­czo­ne luzem sta­da byków.

Naj­bliż­szy szpi­tal odda­lo­ny jest o pra­wie 30 km (Moun­du).
Misjo­nar­ki pro­wa­dzą w Mba­iko­ro przy­chod­nię, w skład któ­rej wcho­dzą: sala zabie­go­wa (3,5 m kw.), sala poro­do­wa (5 m kw.), sala kon­sul­ta­cji (4 m kw.), labo­ra­to­rium (4 m kw.) oraz apte­ka (4 m kw.). W przy­chod­ni pra­cu­ją czte­ry pie­lę­gniar­ki, pani sprzą­ta­ją­ca oraz noc­ny stróż. Dotych­cza­so­wy budy­nek jest sta­ry, cia­sny i wyeksploatowany.

Miesz­kań­cy Mba­iko­ro oraz oko­licz­nych miej­sco­wo­ści (z obsza­ru 10 km kw.) to kil­ka­na­ście tysię­cy osób. Budo­wa nowe­go ośrod­ka zdro­wia jest niezbędna.

Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)

Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)

Per­so­nel

Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)

Życie w Mbaikoro