Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)

WSPARCIE LABORATORIUM

LICZBA PROJEKTU: 168 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 33/2021

Prze­ka­za­li­śmy 9782,05 euro na zakup bate­rii sło­necz­nych (5 474,36 euro) do labo­ra­to­rium i przy­chod­ni oraz na wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium w bra­ku­ją­cy sprzęt do ana­liz (4 307,69 euro).

W 2019 r. sfi­nan­so­wa­li­śmy budo­wę przy­chod­ni i labo­ra­to­rium, skła­da­ją­cych się z 4 pomiesz­czeń. Obec­nie powsta­ła potrze­ba dopo­sa­że­nia tej palcówki.

Gmi­na wraz z oko­licz­ny­mi wio­ska­mi to pra­wie osiem tysię­cy miesz­kań­ców. Przy­chod­nia szcze­gól­ną opie­ką obej­mu­je dzie­ci z niską wagą uro­dze­nio­wą, któ­ra jest czę­stą przy­czy­ną zgo­nów. Nie­do­ży­wie­nie, niska odpor­ność i brak mle­ka mat­ki to kolej­ne pro­ble­my w regio­nie. Sku­tecz­ność lecze­nia w przy­chod­ni w dużej mie­rze zale­ży od dia­gno­sty­ki. A wie­le dzie­ci do dru­gie­go roku życia (jak i osób star­szych) umie­ra z nie­zdia­gno­zo­wa­nych przyczyn. 

Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)