fbpx

Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 30 ty­się­cy zło­tych na wy­po­sa­że­nie szko­ły pod­sta­wo­wej w Jaun­de w Ka­me­ru­nie. Środ­ki zo­sta­ły prze­zna­czo­ne na wy­po­sa­że­nie sze­ściu klas, po­ko­ju na­uczy­ciel­skie­go i se­kre­ta­ria­tu. Zo­sta­ną za­ku­pio­ne krze­sła, ław­ki, pół­ki, ta­bli­ce, sza­fy i kom­pu­ter.

Pro­jekt re­ali­zu­ją mi­sjo­nar­ki ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­ło­sier­dzia św. Win­cen­te­go a Pau­lo, któ­re od 50 lat pra­cu­ją w Ka­me­ru­nie w szko­łach, szpi­ta­lach, przy­chod­niach i w ra­mach pra­cy dusz­pa­ster­skiej.

Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)

No­wy bu­dy­nek szko­ły w Jaun­de.

Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)

No­wy bu­dy­nek szko­ły w Jaun­de.

Print Friendly, PDF & Email