Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 30 000 PLN

MIEJSCE: JAUNDE, KAMERUN

NR PROJEKTU: 33/2019

Prze­ka­za­li­śmy 30 tysię­cy zło­tych na wypo­sa­że­nie szko­ły pod­sta­wo­wej w Jaun­de w Kame­ru­nie. Środ­ki zosta­ły prze­zna­czo­ne na wypo­sa­że­nie sze­ściu klas, poko­ju nauczy­ciel­skie­go i sekre­ta­ria­tu. Zosta­ną zaku­pio­ne krze­sła, ław­ki, pół­ki, tabli­ce, sza­fy i komputer.

Pro­jekt reali­zu­ją misjo­nar­ki ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Miło­sier­dzia św. Win­cen­te­go a Pau­lo, któ­re od 50 lat pra­cu­ją w Kame­ru­nie w szko­łach, szpi­ta­lach, przy­chod­niach i w ramach pra­cy duszpasterskiej.

"Wyposażenie

Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)Nowy budy­nek szko­ły w Jaunde.