fbpx

Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia)

Prze­ka­za­li­śmy 18 300 eu­ro na re­mont w szpi­ta­lu w Ka­ton­dwe w Za­mbii.

Szpi­tal Sa­cred He­art w Ka­ton­dwe ist­nie­je od 1963 ro­ku. Od 1969 r. jest pro­wa­dzo­ny przez sio­stry Słu­żeb­nicz­ki Sta­ro­wiej­skie.

Naj­star­szą czę­ścią te­go szpi­ta­la jest od­dział żeń­ski z dzie­cię­cym, któ­ry wy­ma­gał cał­ko­wi­te­go re­mon­tu. Dach, któ­ry ni­gdy nie był re­mon­to­wa­ny, w po­rze desz­czo­wej prze­cie­kał i wo­da do­sta­wa­ła się do sal cho­rych.

Po­wiat Lu­an­gwa za­miesz­ku­je 29 000 osób, głów­nie rol­ni­cy, upra­wia­ją­cy po­let­ka ku­ku­ry­dzy w po­rze desz­czo­wej. Nie­któ­rzy zaj­mu­ją się tak­że wy­pla­ta­niem mat i ry­bo­łów­stwem. Lud­ność miej­sco­wa jest bar­dzo bied­na bez for­mal­ne­go za­trud­nie­nia, po­nie­waż nie ma w re­gio­nie żad­nych za­kła­dów pra­cy. Rol­nic­two tak­że jest nie­opła­cal­ne z po­wo­du kli­ma­tu, któ­ry jest bar­dzo go­rą­cy i su­chy. Ry­bo­łów­stwo jest nie­bez­piecz­ne z po­wo­du kro­ko­dy­li i hi­po­po­ta­mów, ata­ku­ją­cych ry­ba­ków. Nie­wie­lu zaj­mu­je się tym ko­mer­cyj­nie. Lu­dzie miesz­ka­ją w chat­kach, po­kry­tych sło­mia­ny­mi da­cha­mi. Nie­wie­lu mo­że so­bie po­zwo­lić na bla­sza­ny dach. Co ro­ku na przed­nów­ku wie­le ro­dzin cier­pi głód. Lu­dzie przy­cho­dzą do szpi­ta­la pro­sić o pra­ce za je­dze­nie.

Po­wiat Lu­an­gwa nie ma prą­du, tyl­ko kil­ka in­sty­tu­cji ma agre­ga­ty prą­du na pa­li­wo i pa­ne­le sło­necz­ne. Lo­kal­ni lu­dzie w więk­szo­ści nie ma­ja prą­du i wo­dy.

W szpi­ta­lu nie ma elek­trycz­no­ści – szpi­tal uży­wa agre­ga­to­ra prą­du i pa­ne­li sło­necz­nych.

Szpi­tal po­sia­da 86 łó­żek i za­trud­nia 75 pra­cow­ni­ków. Jest to je­dy­ny szpi­tal za­pew­nia­ją­cy usłu­gi zdro­wot­ne pierw­sze­go i dru­gie­go po­zio­mu dla tej ubo­giej oko­li­cy i są­sied­nich kra­jów w pro­mie­niu 100 km. Skła­da się z pod­sta­wo­wych od­dzia­łów, ta­kich jak: żeń­ski z dzie­cię­cym, mę­ski, za­kaź­ny, po­ro­do­wy; blo­ku ope­ra­cyj­ne­go, przy­chod­ni przy­szpi­tal­nych (mat­ki i dziec­ka, gi­ne­ko­lo­gicz­na, gruź­li­cza, HIV, psy­chia­trycz­na), izby przy­jęć, RTG, USG, la­bo­ra­to­rium, ap­te­ki a tak­że z za­ple­cza (kuch­nia, pral­nia, sto­lar­nia, ma­ga­zy­ny, ogród, itd.). Rocz­nie w szpi­ta­lu na od­dzia­le le­czy się oko­ło 3 000 pa­cjen­tów, do cze­go do­cho­dzą pa­cjen­ci am­bu­la­to­ryj­ni w przy­chod­niach przy­szpi­tal­nych w licz­bie 12 000 rocz­nie. Pra­wie po­ło­wa pa­cjen­tów to dzie­ci. Pod opie­ką szpi­ta­la jest 800 cho­rych z HIV (70% ko­biet).

Więk­szość pla­no­wa­nych po­ro­dów w po­wie­cie od­by­wa się w tym szpi­ta­lu — oko­ło 60 mie­sięcz­nie, w tym ce­sar­skie cię­cia. W szpi­ta­lu czę­sto le­czą się lu­dzie za­ata­ko­wa­ni przez zwie­rzę­ta. Czę­ste cho­ro­by w re­gio­nie to ma­la­ria, gruź­li­ca i HIV.

Przy szpi­ta­lu sio­stry pro­wa­dzą tak­że przed­szko­le dla 80 dzie­ci z oko­licz­nych wio­sek.

Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia)

Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia)

Remont w szpitalu w Katondwe (Zambia)

Print Friendly, PDF & Email