Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)

BUDOWA GIMNAZJUM

LICZBA PROJEKTU: 4 HANGARY

MIEJSCE: MBAIKORO, CZAD

NR PROJEKTU: 34/2020

Prze­ka­za­li­śmy 42 000 zł na budo­wę gim­na­zjum w Mba­iko­ro w Repu­bli­ce Cza­du. Powsta­ną czte­ry muro­wa­ne han­ga­ry, pokry­te bla­chą falistą.

Mba­iko­ro, poło­żo­ne na połu­dniu Cza­du, to obszar rol­ni­czy. Lud­ność utrzy­mu­je się z upra­wy sor­ga, peni­sy­le­ru, baweł­ny, seza­mu i trzci­ny cukro­wej. Zie­mię upra­wia się przy pomo­cy moty­ki. Zbio­ry są uza­leż­nio­ne od opa­dów desz­czu. Owo­ce cięż­kiej pra­cy na roli są nisz­czo­ne przez pusz­czo­ne luzem sta­da byków.

Od 2017 r. w Mba­iko­ro funk­cjo­nu­je gim­na­zjum dla absol­wen­tów nie­daw­no wybu­do­wa­nej szko­ły pod­sta­wo­wej. Zaczę­ło ono swą dzia­łal­ność bez żad­nych struk­tur. W pierw­szym roku dzia­łal­no­ści (tyl­ko z jed­ną kla­są) zaję­cia odby­wa­ły się w pro­wi­zo­rycz­nym han­ga­rze, kry­tym sło­mą. W dru­gim roku dwie kla­sy gim­na­zjum gościn­nie korzy­sta­ły z pomiesz­czeń pod­sta­wów­ki, ale dopie­ro po lek­cjach – czy­li w porze naj­więk­szych upa­łów. Wła­dze były zmu­szo­ne odwo­łać te zaję­cia, gdyż zagra­ża­ło one zdro­wiu uczniów. W roku 2019/20 130 uczniów uczy­ło się w trzech tra­dy­cyj­nych budyn­kach, zbu­do­wa­nych z gałę­zi i sło­my. W kolej­nym roku uczniów cze­ka pierw­szy egza­min pań­stwo­wy. Budo­wa muro­wa­nej szko­ły jest niezbędna.

Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)

Obec­na szko­ła w Mbaikoro:

Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)

Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)

Dzie­ci w Mbaikoro:

Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)