Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun)

ROZBUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 1080 UCZNIÓW

MIEJSCE: AYOS, KAMERUN

NR PROJEKTU: 34/2021

Prze­ka­za­li­śmy 34 000 euro na roz­bu­do­wę kom­plek­su szkol­ne­go w Ayos: dokoń­cze­nie par­te­ru i budo­wę czwar­te­go budyn­ku szkol­ne­go. Przed roz­bu­do­wą w szko­le uczy­ło się po 140 dzie­ci w kla­sie (raz było nawet 170 dzie­ci). Ruszy­ła budo­wa, lecz teraz trze­ba środ­ków na jej dokończenie.

Mimo tych ogra­ni­czeń i pla­cu budo­wy miej­sco­wa szko­ła jest naj­lep­sza z czter­dzie­stu szkół w regio­nie. Osią­ga naj­lep­sze wyni­ki od 7 lat. Na 10 naj­lep­szych uczniów z tych 40 szkół 9 jest ze szko­ły w Ayos. Obec­nie uczy się tu 1080 dzie­ci. Naj­uboż­si ucznio­wie dosta­ją pomoc od pro­wa­dzą­cych szko­łę misjo­na­rzy. Dzie­ci uczą się w niej nie­za­leż­nie od wyzna­nia. Wie­lu uczniów pocho­dzi z rodzin dys­funk­cyj­nych. Jest spo­ra gru­pa sierot. 

Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun)