Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 7 URZĄDZEŃ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 35/2019

Prze­ka­za­li­śmy 13 200 euro na zakup sied­miu urzą­dzeń do moni­to­ro­wa­nia cho­rych dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Madagaskarze.

Urzą­dze­nia te są uży­wa­ne na salach ope­ra­cyj­nych (3 blo­ki), na OIOM (5 łóżek), na oddzia­le dzie­cię­cym (10 łóżek), na oddzia­le dla wcze­śnia­ków (5 inku­ba­to­rów). Szpi­tal posia­dał tyl­ko czte­ry spraw­ne urzą­dze­nia tego typu.

Zaku­pio­ne urzą­dze­nia do moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia chorych:

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Szpi­tal Ave Maria to jedy­na tego typu pla­ców­ka w regio­nie i dla wie­lu jedy­na nadzie­ja na pomoc.

Pacjen­ci tu czu­ją się bez­piecz­ni, bo nie patrzy­my na pie­nią­dze, tyl­ko ratu­je­my ludzi – tłu­ma­czy sio­stra Mał­go­rza­ta Lan­ger, dyrek­tor­ka szpi­ta­la, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki misjo­nar­ki Maryi. – Ludzie nie chcą jeź­dzić do szpi­ta­la w sto­li­cy. Boją się. Tam szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne, cho­rzy czę­sto umie­ra­ją. Do sto­li­cy jest ponad 200 km, a dro­ga to same dziu­ry. To dłu­ga i męczą­ca podróż, na któ­rą ubo­gich po pro­stu nie stać. Nie ma w oko­li­cy inne­go szpi­ta­la dobrze wypo­sa­żo­ne­go, ze sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Zresz­tą jak się idzie do pań­stwo­we­go szpi­ta­la, to naj­pierw trze­ba wyku­pić recep­tę. Dopie­ro wte­dy się zaj­mu­ją cho­rym. A jak nie ma pie­nię­dzy, to umie­ra na kory­ta­rzu, bo nikt nie zary­zy­ku­je, żeby mu poży­czyć na leczenie.

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)