fbpx

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 13 200 eu­ro na za­kup sied­miu urzą­dzeń do mo­ni­to­ro­wa­nia cho­rych dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Ma­da­ga­ska­rze.

Urzą­dze­nia te są uży­wa­ne na sa­lach ope­ra­cyj­nych (3 blo­ki), na OIOM (5 łó­żek), na od­dzia­le dzie­cię­cym (10 łó­żek), na od­dzia­le dla wcze­śnia­ków (5 in­ku­ba­to­rów). Szpi­tal po­sia­dał tyl­ko czte­ry spraw­ne urzą­dze­nia te­go ty­pu.

Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Szpi­tal Ave Ma­ria to je­dy­na te­go ty­pu pla­ców­ka w re­gio­nie i dla wie­lu je­dy­na na­dzie­ja na po­moc.

Pa­cjen­ci tu czu­ją się bez­piecz­ni, bo nie pa­trzy­my na pie­nią­dze, tyl­ko ra­tu­je­my lu­dzi – tłu­ma­czy sio­stra Mał­go­rza­ta Lan­ger, dy­rek­tor­ka szpi­ta­la, pro­wa­dzo­ne­go przez fran­cisz­kan­ki mi­sjo­nar­ki Ma­ryi. – Lu­dzie nie chcą jeź­dzić do szpi­ta­la w sto­li­cy. Bo­ją się. Tam szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne, cho­rzy czę­sto umie­ra­ją. Do sto­li­cy jest po­nad 200 km, a dro­ga to sa­me dziu­ry. To dłu­ga i mę­czą­ca po­dróż, na któ­rą ubo­gich po pro­stu nie stać. Nie ma w oko­li­cy in­ne­go szpi­ta­la do­brze wy­po­sa­żo­ne­go, ze sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Zresz­tą jak się idzie do pań­stwo­we­go szpi­ta­la, to naj­pierw trze­ba wy­ku­pić re­cep­tę. Do­pie­ro wte­dy się zaj­mu­ją cho­rym. A jak nie ma pie­nię­dzy, to umie­ra na ko­ry­ta­rzu, bo nikt nie za­ry­zy­ku­je, że­by mu po­ży­czyć na le­cze­nie.

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Urządzenia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email