Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania)

TANK NA WODĘ

LICZBA PROJEKTU: 110 DZIECI

MIEJSCE: MWANGA, TANZANIA

NR PROJEKTU: 35/2020

Prze­ka­za­li­śmy 3400 euro na budo­wę tan­ku o pojem­no­ści 320 m³ zabez­pie­cza­ją­ce­go potrze­by przed­szko­la w Mwan­ga w Tanzanii.

Ist­nia­ła pil­na potrze­ba wybu­do­wa­nia tan­ku na zatrzy­ma­nie desz­czo­wej wody z powierzch­ni dachu lokal­ne­go kościo­ła. Celem inwe­sty­cji są znacz­ne oszczęd­no­ści w zaku­pie wody i zma­ga­zy­no­wa­nia desz­czów­ki na dłuż­szy okres suszy. Na teren, na któ­rym znaj­du­je się przed­szko­le, przez 5–6 mie­się­cy nie spa­da kro­pla desz­czu. Aktu­al­nie na potrze­by pla­ców­ki wodę kupu­je się z mia­sta. Codzien­ne potrze­by to oko­ło 5000 l wody. Licz­ba dzie­ci w przed­szko­lu z roku na rok rośnie (obec­nie jest ich 110). Woda potrzeb­na jest do kuch­ni, zmy­wal­ni, toa­let, klas, kościo­ła, pod­le­wa­nia ogro­du, sprzą­ta­nia powierzch­ni wspól­ne­go użyt­ku. Szcze­gól­nie w cza­sie pan­de­mii koniecz­ne jest, by woda była dostęp­na przy wej­ściu do klas przedszkolnych.

Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania)

Stan prac w paź­dzier­ni­ku 2020 r.:

Przed­szko­le w Mwanga: