Budowa studni w Pirkon (Burkina Faso)

STUDNIA W PIRKON

LICZBA PROJEKTU: 800 UCZNIÓW

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 34/2022

Prze­ka­za­li­śmy 8200 euro na budo­wę stud­ni w Bur­ki­na Faso, któ­ry to kraj jest czę­sto wymie­nia­ny wśród naj­mniej roz­wi­nię­tych kra­jów świa­ta. Wśród licz­nych wyzwań, z jaki­mi codzien­nie bory­ka­ją się miesz­kań­cy, znaj­du­je się kry­zys czy­stej wody. We wsi Pir­kon jest pro­blem z wodą. Liczy ona oko­ło 1200 miesz­kań­ców. Miesz­kań­cy są w dużym stop­niu uza­leż­nie­ni od wody desz­czo­wej i płyt­kich sta­wów w porze desz­czo­wej. W wio­sce nie ma stru­mie­nia, któ­ry zawie­ra wodę przez ponad dwa mie­sią­ce. Pora desz­czo­wa trwa tyl­ko czte­ry mie­sią­ce w cią­gu roku. Obec­nie w całej wsi są tyl­ko dwa nie­za­wod­ne źró­dła wody. Z powo­du nad­mier­ne­go użyt­ko­wa­nia pom­py te czę­sto się psu­ją. We wsi są dwie szko­ły dla łącz­nie 800 uczniów. Nie­któ­rzy miesz­kań­cy prze­miesz­cza­ją się nawet na odle­głość od pię­ciu do sze­ściu kilo­me­trów w poszu­ki­wa­niu wody, szcze­gól­nie w porze suchej.

Sytu­acja powo­du­je cho­ro­by takie jak bie­gun­ka, tyfus, bil­har­cjo­za, cho­le­ra i inne. Ponad­to okre­so­wo we wsi bra­ku­je jedze­nia, gdyż ludzie nie mają jak upra­wiać ogród­ków w porze suchej ani jak wypa­sać swo­ich zwierząt.

Bio­rąc pod uwa­gę ska­li­sty teren we wsi kosz­ty budo­wy stud­ni osza­co­wa­no na 9850 dolarów.

Zre­ali­zo­wa­na stud­nia w Pirkon:

Budowa studni w Pirkon (Burkina Faso)
Budowa studni w Pirkon (Burkina Faso)

Sytu­acja w Pir­kon przed wybu­do­wa­niem studni:

Budowa studni w Pirkon (Burkina Faso)
Budowa studni w Pirkon (Burkina Faso)