Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)

ENERGIA SŁONECZNA DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 160 UCZNIÓW

MIEJSCE: NIGERIA

NR PROJEKTU: 36/2022

Prze­ka­za­li­śmy 23 000 zło­tych na insta­la­cję sys­te­mu sola­rów w szko­le w Nigerii.

Wieś, w któ­rej znaj­du­je się szko­ła, Oju­tayo, to obszar dużej bie­dy. Szko­ła zosta­ła zało­żo­na wsku­tek inter­wen­cji star­szy­zny wsi. Z powo­du bra­ku zaso­bów zaczę­ło się to w nie­for­mal­nym oto­cze­niu z kil­ko­ma wolon­ta­riu­sza­mi, zapew­nia­jąc pod­sta­wo­wą edu­ka­cję dzie­ciom z oko­li­cy. Teraz szko­ła roz­ro­sła się i ma budyn­ki, w któ­rych uczą i miesz­ka­ją ucznio­wie z róż­nych śro­do­wisk. Nie­ste­ty, kla­sy i inter­nat są prze­peł­nio­ne, a kadra nauczy­ciel­ska to w więk­szo­ści wolon­ta­riu­sze, któ­rzy zara­bia­ją nie­wie­le. Budy­nek szkol­ny jest kon­struk­cją par­te­ro­wą, bez okien i drzwi oraz nie­za­mknię­ty­mi dacha­mi, wyko­rzy­stu­ją­cy jedy­nie tabli­ce szkol­ne do nauki. Naj­więk­szą prze­szko­dą, z jaką obec­nie bory­ka się szko­ła, jest brak prądu.

Szko­ła ma 9 budyn­ków, któ­re słu­żą jako sale lek­cyj­ne dla uczniów szkół pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, a tak­że słu­żą jako inter­nat dla uczniów, któ­rzy przy­jeż­dża­ją z daleka.

  • Licz­ba uczniów w szko­le pod­sta­wo­wej: 110
  • Licz­ba uczniów w gim­na­zjum: 50
Zre­ali­zo­wa­ny pro­jekt dostar­cze­nia prą­du do szkoły:
Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)
Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)
Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)

Ucznio­wie w Ojutayo:

Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)
Energia słoneczna dla szkoły w Ojutayo (Nigeria)