Dożywianie 150 dzieci w Gatara (Burundi)

DOŻYWIANIE DZIECI

LICZBA PROJEKTU: 150 DZIECI

MIEJSCE: BURUNDI

NR PROJEKTU: 34/2023

Prze­ka­za­li­śmy 15 840 zł na pro­jekt rocz­ne­go wyży­wie­nia dzie­ci w Gata­ra (Burun­di). Gata­ra jest naj­bar­dziej prze­lud­nią gmi­ną w całym kra­ju, zamiesz­ku­je ją oko­ło 70 tys. ludzi. Pra­wie wszy­scy jej miesz­kań­cy dotknię­ci się eks­tre­mal­nym ubó­stwem. Głów­nym pro­ble­mem zdro­wot­nym jest tam nie­do­ży­wie­nie, któ­rym zagro­żo­ne są naj­bar­dziej dzie­ci do 5. roku życia oraz kobie­ty w cią­ży lub kar­mią­ce.  Od począt­ku 2023 roku licz­ba nie­do­ży­wio­nych lub zagro­żo­nych nie­do­ży­wie­niem dzie­ci wzro­sła o połowę.

Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom zapew­ni­my codzien­ną por­cję posił­ku dla 150 dzie­ci przez cały rok, dając im szan­se na naukę i brak cho­rób.  Cho­ciaż przez zapew­nie­nie dzie­ciom ich ulu­bio­ne­go posił­ku (czy­li musa­lak — miesz­kan­ki mąki, seza­mu, cukru, mle­ka w prosz­ku i mie­lo­nych orze­chów) może­my dać im choć tro­chę radości.

Na zdję­ciach dzie­ci z rejo­nu Gatara:

Dożywianie 150 dzieci w Gatara (Burundi)
Dożywianie 150 dzieci w Gatara (Burundi)
Dożywianie 150 dzieci w Gatara (Burundi)