Budowa przedszkola w Ambohinihaonana (Madagaskar)

BUDOWA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 43 636 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 35/2023

Prze­ka­za­li­śmy 191 998 zł na budo­wę przed­szko­la w Ambo­hi­ni­ha­ona­na (Mada­ga­skar). W Ambo­hi­ni­ha­ona­na, na połu­dnio­wo-wschod­nim wybrze­żu Mada­ga­ska­ru, nie­daw­no powsta­ła szko­ła. Skła­da się ona z 6 klas, dużej sali, inter­na­tu z 9 poko­ja­mi oraz budyn­ku sani­tar­ne­go. W wio­sce zaist­nia­ła jed­nak potrze­ba dobu­do­wa­nia kolej­ne­go budyn­ku, w któ­rym znaj­do­wa­ły­by się dwie rów­no­le­głe kla­sy przed­szko­la oraz zerów­ki. Tam­tej­si miesz­kań­cy przy­zna­ją, że dzie­ci, któ­re nie cho­dzą jesz­cze do szko­ły,  są od naj­młod­szych lat przy­zwy­cza­ja­ne do pra­cy w polu, aby nabie­rać doświad­cze­nia od naj­młod­szych lat. Nie­ste­ty, takie dzie­ci, któ­re naby­ły już odpo­wied­nie umie­jęt­no­ści zazwy­czaj są potrzeb­ne na roli – przez co omi­ja ich pro­ces edu­ka­cji. Gdy osią­ga­ją wiek, w któ­rym mogły­by zacząć cho­dzić do szko­ły, zosta­ją z rodzi­ca­mi w domu, aby poma­gać w codzien­nych obo­wiąz­kach. Miesz­kań­cy sami przy­zna­ją, że gdy­by w ich regio­nie powsta­ło przed­szko­le, posła­li­by do nie­go swo­je dzie­ci, a ponad to nie odry­wa­li ich od cią­głe­go sys­te­mu edu­ka­cji, któ­re­go zakoń­cze­niem jest zdo­by­cie dyplo­mu gim­na­zjal­ne­go. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom dzie­ci  będą mia­ły moż­li­wość korzy­sta­nia z edu­ka­cji od pierw­sze­go jej szcze­bla, jakim jest przed­szko­le, aby póź­niej kon­ty­nu­ować kolej­ne jej eta­py i zdo­by­wać coraz to więk­szą wie­dzę. Dzie­ciń­stwo zapa­mię­ta­ją jako czas wspól­nej nauki i zaba­wy z rówie­śni­ka­mi, a nie cięż­kiej pra­cy w polu.

Na zdję­ciu dziew­czyn­ka idą­ca do pracy: 

Budowa przedszkola w Ambohinihaonana (Madagaskar)