Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

POMPY DLA DOMU DZIECKA

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 36/2019

Prze­ka­za­li­śmy 7200 zł na zakup pom­py do stud­ni głę­bi­no­wej w domu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny na Madagaskarze.

Jed­na ze stud­ni głę­bi­no­wych sfi­nan­so­wa­nych przez naszą Fun­da­cję w regio­nie Mam­pi­ko­ny zosta­ła umiej­sco­wio­na na tere­nie domu dziec­ka przy misji kato­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny. Dom dziec­ka prze­zna­czo­ny jest dla chłop­ców. Otwo­rzo­no go w 2014 r. Miesz­ka tu 30 dzie­ci, w więk­szo­ści sie­ro­ty lub pół­sie­ro­ty. W związ­ku z wzra­sta­ją­cą licz­bą dzie­ci i wyni­ka­ją­cym z tego coraz więk­szym zuży­ciem wody i awa­rią dotych­cza­so­wej pom­py, zaist­nia­ła koniecz­ność zaku­pu nowej, bar­dziej wydaj­nej pompy.

Pom­pa znaj­du­je się na dnie stud­ni, na 38 metrach głębokości.

Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)
Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)
Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)