fbpx

Pompy do studni w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 7200 zł na za­kup pom­py do stud­ni głę­bi­no­wej w do­mu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze.

Jed­na ze stud­ni głę­bi­no­wych sfi­nan­so­wa­nych przez na­szą Fun­da­cję w re­gio­nie Mam­pi­ko­ny zo­sta­ła umiej­sco­wio­na na te­re­nie do­mu dziec­ka przy mi­sji ka­to­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny. Dom dziec­ka prze­zna­czo­ny jest dla chłop­ców. Otwo­rzo­no go w 2014 r. Miesz­ka tu 30 dzie­ci, w więk­szo­ści sie­ro­ty lub pół­sie­ro­ty. W związ­ku z wzra­sta­ją­cą licz­bą dzie­ci i wy­ni­ka­ją­cym z te­go co­raz więk­szym zu­ży­ciem wo­dy i awa­rią do­tych­cza­so­wej pom­py, za­ist­nia­ła ko­niecz­ność za­ku­pu no­wej, bar­dziej wy­daj­nej pom­py.

Pompy do studni głębinowej w domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email