Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)

SALA DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 9160 EURO

MIEJSCE: ABONG MBANG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 36/2020

Budo­wa sali dla przed­szko­la w Abong Mbang (Kame­run) Prze­ka­za­li­śmy 9160 euro na budo­wę sali szkol­nej dla przed­szko­la St. Aloys w Abong Mbang. W 2019 roku powsta­ło przed­szko­le, pro­wi­zo­rycz­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne w wynaj­mo­wa­nych salach przy­szkol­nej biblio­te­ki. Mogło ono przy­jąć jedy­nie gru­pę naj­młod­szych dzie­ci (3 i 4‑latki). Aby przy­jąć star­szą gru­pę 5‑latków, trze­ba dobu­do­wać jed­ną salę. W zanie­dba­nej dziel­ni­cy Djow nigdy nie było przed­szko­la. Dziel­ni­ca, poło­żo­na na pery­fe­riach mia­sta, cie­szy się złą sła­wą, z uwa­gi na to, że miesz­ka­ją tam opusz­cza­ją­cy wię­zie­nie byli osa­dze­ni. Rodzi­ce dzie­ci wie­lo­krot­nie zwra­ca­li się z proś­bą o otwar­cie w dziel­ni­cy przedszkola.

Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)