Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY
LICZBA PROJEKTU: 28 WPISÓW BLOGA MIEJSCE: POLSKA ROK: 36/2023

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2022 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

 1. wykła­dy dla stu­den­tów eko­no­mii spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie nt. nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce (sta­cjo­nar­ne oraz on-line);
 2. udział w V Kon­fe­ren­cji Afry­kań­skiej pt. Afry­ka – nie­wy­ko­rzy­sta­ny poten­cjał II w Łodzi;
 3. udział w kon­fe­ren­cji stu­den­tów medy­cy­ny Medy­cy dla świa­ta 2023. Wykład o sytu­acji zdro­wot­nej na Madagaskarze;
 4. udział w Dniach Afry­kań­skich Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (zbiór­ka na rzecz dzie­ci z Rwandy);
 5. wspar­cie orga­ni­za­cji pro­jek­tu Ren­dez-vous z fran­cu­skim, któ­ry obej­mo­wał zbiór­kę pie­nię­dzy na wspar­cie przy­chod­ni w Kin­sza­sie, warsz­ta­ty i wysta­wę w Stu­denc­kim Cen­trum Kul­tu­ry w Opolu;
 6. wspar­cie zbiór­ki na budo­wę stud­ni na Mada­ga­ska­rze i dzia­łań edu­ka­cyj­nych uczniów CLIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go War­sza­wa — Włochy
 7. udział w Dniach Wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go (wykład nt. potrzeb Mada­ga­ska­ru oraz zbiór­ka na rzecz szko­ły w Kenii);
 8. spo­tka­nie z oca­la­łym z ludo­bój­stwa w Rwan­dzie oraz pro­jek­cja fil­mo­wa na ten temat dla stu­den­tów Bli­schow­schod­nie­go Koła Nauko­we­go UJ;
 9. wykład o nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce dla stu­den­tów UJ;
 10. udział w festi­wa­lu Afro­be­ats (sto­isko i pro­mo­cja pomo­cy Afryce);
 11. seria poga­da­nek afry­kań­skich i zbiór­ka środ­ków w para­fii św. Pio­tra i Paw­ła w Oławie;
 12. pre­zen­ta­cja wysta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” oraz/lub wykła­dy i warsz­ta­ty afry­kań­skie w licz­nych szko­łach. Prze­bie­ga­ją one w cyklu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza godzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga godzi­na to warsz­ta­ty, mają­ce na celu edu­ka­cję w zakre­sie pro­fe­sjo­nal­nej i nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce. W cza­sie warsz­ta­tów uczniom pre­zen­to­wa­ne są auten­tycz­ne wnio­ski o pomoc, jakie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w role pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pomo­co­wej i muszą wybrać jeden wnio­sek do reali­za­cji. Ma to na celu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży koniecz­no­ści wybo­ru naj­waż­niej­szych potrzeb. Doko­na­nie wybo­ru może być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le dobra. Ucznio­wie na koniec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. zaan­ga­żo­wa­nia w wolon­ta­riat. W 2023 roku były to szkoły:
 • Rze­mieśl­ni­cza Bran­żo­wa Szko­ła I Stop­nia w Katowicach;
 • III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Wła­dy­sła­wa Sza­fe­ra w Gorzo­wie Wielkopolskim;
 • liceum Mon­net Inter­na­tio­nal Scho­ol, Warszawa;
 • szko­ła pod­sta­wo­wa Mon­net Inter­na­tio­nal Scho­ol, Warszawa;
 • szko­ła pod­sta­wo­wa w Krzeszowicach;
 • szko­ła Inter­na­tio­nal Tri­lin­gu­al Scho­ol Of War­saw w Warszawie;
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. M. Kono­nic­kiej w Łochowie
 1. pre­zen­ta­cja wysta­wy w ośrodkach:
 • para­fia pw. Marii Mag­da­le­ny w Sompolno;
 • Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Barczewie;
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. J. Kor­cza­ka w Piechcinie;
 • szko­ła spor­to­wa w Zakopanem;
 1. poga­dan­ka nt. Afry­ki w Biblio­te­ce w Krzeszowicach;
 2. publi­ka­cja kil­ku­na­stu arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz udział w audy­cjach radio­wych, pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat;
 3. publi­ka­cja 26 wpi­sów na blo­gu kawalekafryki.pl, pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o Afry­ce oraz wie­dzę nt. nowo­cze­snej pomo­cy temu kontynentowi;
 4. pro­duk­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go o histo­rii Leoli­da (boha­te­ra z Mada­ga­ska­ru i jego cięż­kiej dro­dze do szko­ły). Pla­no­wa­na pre­mie­ra fil­mu: pierw­sza poło­wa roku 2024.
 

Na zdję­ciu zaję­cia dla uczniów liceum Mon­net Inter­na­tio­nal Scho­ol, Warszawa:

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)