Projekt rolniczy w Lergho (Burkina Faso)

PROJEKT ROLNICZY

LICZBA PROJEKTU: 4 HEKTARY

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 37/2022

Prze­ka­za­li­śmy 67 000 zł na wspar­cie kobiet w Ler­gho (Bur­ki­na Faso).

W regio­nie panu­je skraj­na bie­da. Ludzie żyją tu tyl­ko z paster­stwa i rol­nic­twa. To rejon Saha­ry, pora sucha trwa tu 8 mie­się­cy. Nie spa­da kro­pla desz­czu. Jest tu tyl­ko pył. Wobec bra­ku wody usta­je rol­nic­two. Naj­bied­niej­si są pozba­wie­ni świe­żych warzyw przez dłu­gie mie­sią­ce. Pomi­dor kosz­tu­je wte­dy dwa dola­ry, pod­czas gdy rzad­ko kto w tym kra­ju zara­bia wię­cej niż 100 dola­rów. Męż­czyź­ni wyjeż­dża­ją do pra­cy do Kame­ru­nu, Gabo­nu czy Gha­ny, a kobie­ty zosta­ją, by samot­nie wal­czyć o byt nawet przez 15 lat. Kobie­ty pra­cu­ją w polu na dwie zmia­ny. Do połu­dnia – na rzecz wspól­no­ty rol­nej we wsi, a po godzi­nie 15 użyt­ku­ją pole na uży­tek swo­jej rodziny.

Pro­jekt rol­ni­czy dla kobiet w Ler­gho obej­mu­je wyko­pa­nie stud­ni ze zbior­ni­kiem na wodę o pojem­no­ści 10 000 litrów i pane­la­mi sło­necz­ny­mi, stwo­rze­nie ruro­cią­gu na powierzch­ni 4 hek­ta­rów, stwo­rze­nie kasy mikro­po­życz­ko­wej, małej far­my z maga­zy­nem i skle­pu z pro­duk­ta­mi rolnymi.

Pro­jekt prze­wi­du­je też szko­le­nie kobiet w rol­nic­twie przez 2 tygo­dnie oraz zapew­nie­nie im narzę­dzi do pra­cy (wóz­ka do trans­por­tu, ubrań robo­czych itd).

Projekt rolniczy w Lergho (Burkina Faso)