Budowa domu dla nauczycieli w Dimako (Kamerun)

DOM NAUCZYCIELA

LICZBA PROJEKTU: 10 MIESZKAŃ

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 37/2023

Prze­ka­za­li­śmy 66 000 zł na budo­wę miesz­kań dla nauczy­cie­li przy szko­le pod­sta­wo­wej im. Dzie­ciąt­ka Jezus w Dima­ko. Szko­ła pod­sta­wo­wa ist­nie­je od 1999 roku i na począt­ku uczęsz­cza­ło do niej oko­ło 100 uczniów. W tam­tych cza­sach był to pro­wi­zo­rycz­ny budy­nek, któ­ry z cza­sem w latach 2016–2017, dzię­ki pozy­ska­nym środ­kom prze­kształ­cił się w nowy, pięk­ny budy­nek miesz­czą­cy 300 uczniów. Od zawsze wiel­ki pro­blem sta­no­wi­ły miesz­ka­nia dla nauczy­cie­li. Pra­cow­ni­cy szko­ły pod­sta­wo­wej oraz przed­szko­la zmu­sze­ni są wynaj­mo­wać miesz­ka­nia na tere­nie mia­sta, gdyż szko­ła nie posia­da miej­sca ich ulo­ko­wa­nia. Miesz­ka­nia nie są w dobrym sta­nie, ale przez wzgląd na niską pen­sję nauczy­cie­le nie mogą sobie pozwo­lić na lep­sze warun­ki. Nie­ste­ty, szko­ła rów­nież nie posia­da wystar­cza­ją­cych środ­ków na budo­wę miesz­kań. Cze­sne, jakie pla­ców­ka otrzy­mu­je, star­cza tyl­ko na pod­sta­wo­we opła­ty oraz pen­sje dla pra­cow­ni­ków. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom moż­li­we będzie wybu­do­wa­nie budyn­ku zawie­ra­ją­ce­go 10 pro­stych miesz­kań dla nauczy­cie­li szko­ły im. Dzie­ciąt­ka Jezus. Lep­sze warun­ki miesz­ka­nio­we z pew­no­ścią przy­czy­nią się do ich efek­tyw­niej­szej pracy.

Budowa domu dla nauczycieli w Dimako (Kamerun)