Wsparcie szkoły krawieckiej w Musongati (Burundi)

WSPARCIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 2 SALE KRAWIECKIE

MIEJSCE: BURUNDI

NR PROJEKTU: 38/2023

Zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt budo­wy 2 sal kra­wiec­kich w Szko­le „Kro­ju i Szy­cia” w Muson­ga­ti za 20 000 euro.

Szko­ła „Kro­ju i Szy­cia” w Muson­ga­ti ist­nie­je już 48 lat i poma­ga mło­dzie­ży w zdo­by­wa­niu prak­tycz­ne­go zawo­du, któ­ry będą mogły wyko­rzy­stać w doro­słym życiu. Czę­sto mło­dzi ludzie zamiesz­ku­ją­cy tam­tej­sze rejo­ny nie mogą ukoń­czyć szko­ły śred­niej z wie­lu powo­dów, naj­czę­ściej jest to zła sytu­acja finan­so­wa. Dla­te­go tak waż­ne jest dla nich zdo­by­cie zawo­du. Szko­ła skła­da­ła się wcze­śniej z dwóch nie­wiel­kich sal oraz poko­ju dyrek­tor­skie­go. To zde­cy­do­wa­nie nie wystar­cza­ło na ilość uczniów, któ­rzy pra­gnę­li roz­wi­jać tam swo­je umie­jęt­no­ści kra­wiec­kie. Dodat­ko­wą zale­tą szko­ły jest otrzy­ma­nie po jej ukoń­cze­niu maszy­ny kra­wiec­kiej, któ­ra daje mło­dym moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia zawodu.

Otrzy­ma­ne od fun­da­cji środ­ki umoż­li­wi­ły szko­le wybu­do­wa­nie 2 sal kra­wiec­kich. Szko­ła otrzy­ma­ła wię­cej prze­strze­ni, a co za tym idzie kształ­ci zawo­do­wo wię­cej uczniów. Oczy­wi­ście wią­że się to z lep­szą per­spek­ty­wą na przy­szłość mło­dych ludzi, któ­rym przy­szło żyć w takich cięż­kich warunkach.

Wsparcie szkoły krawieckiej w Musongati (Burundi)
Wsparcie szkoły krawieckiej w Musongati (Burundi)
Wsparcie szkoły krawieckiej w Musongati (Burundi)
Wsparcie szkoły krawieckiej w Musongati (Burundi)