fbpx

Łódka i sieci dla rybaków w Berevo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 600 eu­ro na po­moc dla lo­kal­nych ry­ba­ków na pro­win­cji Ma­da­ga­ska­ru. Wio­ska Be­re­vo, le­żą­ca nad rze­ką, jest do­tknię­ta wy­jąt­ko­wym ubó­stwem. Łód­ka i sie­ci bę­dą na­rzę­dzia­mi za­rob­ko­wa­nia dla lu­dzi, któ­rzy bę­dą mo­gli te­raz się sa­mo­dziel­nie utrzy­my­wać.

Łódka i sieci dla rybaków w Berevo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email