Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar)

STUDNIA DLA TRĘDOWATYCH

LICZBA PROJEKTU: 1O CHORYCH

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 39/2019

Prze­ka­za­li­śmy 2000 euro na budo­wę stud­ni kopa­nej w wio­sce dla osób cho­rych na trąd w Mam­pi­ko­ny. W wio­sce, któ­rej budo­wę sfi­nan­so­wa­ła Fun­da­cja w roku 2018, miesz­ka 10 osób. Ludzie cho­rzy i samot­ni mają tu schro­nie­nie, odpo­wied­nie warun­ki sani­tar­ne, opie­kę medycz­ną i moż­li­wość upra­wy małych ogródków.

Nale­ży pod­kre­ślić, że nie jest to pro­jekt wyklu­cza­ją­cy cho­rych ze śro­do­wi­ska, ale jedy­na moż­li­wa pomoc dla osób dotknię­tych trą­dem, a odrzu­co­nych lub opusz­czo­nych przez rodzi­ny. W cza­sie misji medycz­nej skie­ro­wa­nej prze­ciw trą­do­wi Mada­ga­skar 2019 leka­rze dia­gno­zo­wa­li i leczy­li oso­by cho­re na tę cho­ro­bę, by po wyle­cze­niu mogły nor­mal­nie funk­cjo­no­wać w swo­ich spo­łecz­no­ściach. Wio­ski są prze­zna­czo­ne dla osób, któ­re nie mia­ły dokąd wrócić.

Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy wio­ski z koń­ca 2019 r.