fbpx

Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 2000 eu­ro na bu­do­wę stud­ni ko­pa­nej w wio­sce dla osób cho­rych na trąd w Mam­pi­ko­ny. W wio­sce, któ­rej bu­do­wę sfi­nan­so­wa­ła Fun­da­cja w ro­ku 2018, miesz­ka 10 osób. Lu­dzie cho­rzy i sa­mot­ni ma­ją tu schro­nie­nie, od­po­wied­nie wa­run­ki sa­ni­tar­ne, opie­kę me­dycz­ną i moż­li­wość upra­wy ma­łych ogród­ków.

Na­le­ży pod­kre­ślić, że nie jest to pro­jekt wy­klu­cza­ją­cy cho­rych ze śro­do­wi­ska, ale je­dy­na moż­li­wa po­moc dla osób do­tknię­tych trą­dem, a od­rzu­co­nych lub opusz­czo­nych przez ro­dzi­ny. W cza­sie mi­sji me­dycz­nej skie­ro­wa­nej prze­ciw trą­do­wi Ma­da­ga­skar 2019 le­ka­rze dia­gno­zo­wa­li i le­czy­li oso­by cho­re na tę cho­ro­bę, by po wy­le­cze­niu mo­gły nor­mal­nie funk­cjo­no­wać w swo­ich spo­łecz­no­ściach. Wio­ski są prze­zna­czo­ne dla osób, któ­re nie mia­ły do­kąd wró­cić.

Studnia w wiosce chorych na trąd w Mampikony (Madagaskar)

Stan bu­do­wy wio­ski z koń­ca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email