Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)

LABORATORIUM DLA TOLAGNARO

LICZBA PROJEKTU: 31 807 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 38/2020

Prze­ka­za­li­śmy 31 807 euro na roz­bu­do­wę labo­ra­to­rium w Tola­gna­ro na Madagaskarze.

Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)

Dys­pon­ser medycz­ny Sahan’i Maria w Maril­lac – Tola­gna­ro to miej­sce, gdzie codzien­nie pod­sta­wo­wą opie­kę medycz­ną otrzy­mu­je oko­ło 80 osób. Nie zna­czy to, że jest to mak­sy­mal­na licz­ba cho­rych odwie­dza­ją­cych pla­ców­kę. Jest to mak­sy­mal­na licz­ba cho­rych, jaką jeden lekarz może przy­jąć w cią­gu dnia. Przy­chod­nia dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku, ale zwy­kle, bo takie są lokal­ne potrze­by, jest otwie­ra­na rów­nież w sobo­ty, a nawet nie­dzie­le i świę­ta. Pacjen­ta­mi pla­ców­ki w więk­szo­ści są oso­by bar­dzo ubo­gie, któ­re poko­nu­ją pie­szo ogrom­ne odle­gło­ści, żeby dotrzeć tutaj ze swo­jej wio­ski i otrzy­mać pomoc. Z usług dys­pon­se­ru korzy­sta­ją tak­że oso­by zamoż­ne, któ­re — pono­sząc opła­ty za lecze­nie — pozwa­la­ją pla­ców­ce się utrzy­mać. W jed­nym budyn­ku, w zale­d­wie pię­ciu pomiesz­cze­niach mie­ści się gabi­net zabie­go­wy, gabi­net lekar­ski, maga­zyn ze sprzę­tem medycz­nym, apte­ka, pocze­kal­nia oraz małe labo­ra­to­rium, dokład­niej mówiąc dwa mikro­sko­py i wirów­ka do pró­bek, któ­re sta­no­wią pod­sta­wo­we jego wypo­sa­że­nie. Codzien­nie jest tam wyko­ny­wa­nych oko­ło 25 badań dia­gno­stycz­nych: mor­fo­lo­gii, testów cią­żo­wych, testów na mala­rię, dur brzusz­ny i pod­sta­wo­we paso­ży­ty. Bar­dziej zaawan­so­wa­ne testy nie są dostęp­ne dla pacjen­tów dys­pon­se­ru. Pla­ców­ka nie posia­da ani miej­sca, ani tech­nicz­nych moż­li­wo­ści. Pacjen­ci są odsy­ła­ni do szpi­ta­la pań­stwo­we­go lub pry­wat­ne­go cen­trum, co naj­czę­ściej ozna­cza, że nie zro­bią peł­nej dia­gno­sty­ki, bo nie będzie ich na to stać. Nie­ste­ty, opie­ka medycz­na, w tym dia­gno­sty­ka, jest na Mada­ga­ska­rze odpłat­na, przez co ubo­dzy miesz­kań­cy wyspy nie mogą sobie na nią pozwolić.

Nowe testy

Roz­bu­do­wa labo­ra­to­rium zwięk­szy licz­bę dobrze zdia­gno­zo­wa­nych pacjen­tów. Leka­rze w pla­ców­ce będą mieć moż­li­wość dia­gno­zo­wa­nia cho­rób nie tyl­ko na pod­sta­wie obja­wów i wywia­du lekar­skie­go, ale rów­nież na pod­sta­wie rze­tel­nej ana­li­zy labo­ra­to­ryj­nej. Co to zmie­ni? Wię­cej pacjen­tów będzie mia­ło szan­sę na prze­ży­cie lub szyb­ki powrót do zdro­wia. Dobra dia­gno­sty­ka bowiem to dobrze dobra­ne, sku­tecz­ne lecze­nie. Wie­lu zgo­nom będzie moż­na zapobiec.

Z usług labo­ra­to­rium korzy­sta obec­nie oko­ło 200 osób w cią­gu mie­sią­ca. Po roz­bu­do­wie taką moż­li­wość mia­ło jesz­cze wię­cej cho­rych, zwłasz­cza dzie­ci, któ­re uczą się tutej­szej szko­le. Tak, to naj­czę­ściej dzie­ci tra­fia­ją tutaj do leka­rza zbyt późno.

Obec­nie labo­ra­to­rium, ze wzglę­du na bar­dzo ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, wyko­nu­je pod­sta­wo­wą mor­fo­lo­gię, ozna­cze­nia gru­py krwi, sedy­men­ta­cję czer­wo­nych krwi­nek, aglu­ty­na­cję latek­so­wą, ana­li­zy myko­bak­te­rio­lo­gicz­ne i pana­si­to­lo­gicz­ne, testy na mala­rię, dur brzusz­ny i testy ciążowe.

W nowym labo­ra­to­rium będą dostęp­ne rów­nież ana­li­zy immu­no­lo­gicz­ne, peł­na mor­fo­lo­gia krwi, bada­nia pod kątem tok­so­pla­zmo­zy itp., bada­nia tar­czy­cy, bada­nia hemo­sta­zy oraz bada­nia na obec­ność wsze­la­kich paso­ży­tów wystę­pu­ją­cych w tej czę­ści kraju.

Ofer­ta nowe­go labo­ra­to­rium pozwo­li wyko­nać wszel­kie nie­zbęd­ne bada­nia w jed­nym miej­scu, bez potrze­by wyjaz­du do mia­sta, cze­ka­nia w kolej­ce w szpi­ta­lu i pono­sze­nia dodat­ko­wych opłat z tym zwią­za­nych, co jest szcze­gól­nie istot­ne dla ubo­gich pacjen­tów dysponseru.

Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)